تصویر آهنگ Birthday Cake (remix) از Rihanna Fabolous Chris Brown

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Birthday Cake (remix) از Rihanna Fabolous Chris Brown

👁 ٦٤٠Come and put cha name on it, put cha name on it بیا و نام چا را روی آن بگذار، نام چا را روی آن بگذار

Come and put cha name on it, ya name بیا و نام چا را روی آن بگذار، یا نام

Don't chu wanna put ya name on it, put cha name on it? آیا نمی خواهی نام تو را روی آن بگذاری، نام چا را روی آن بگذاری؟

Come and put cha name on it, bay-bay-bay-bay-uh بیا و اسمتو بذار روش عزیزم

It's not even my birthday (my birthday) این حتی تولد من نیست

But he wanna lick the icing off (the icing off) اما او میخواهد ایسینگ را لیس بزند)آیسینگ خاموش

I know you want it in the worst way (the worst way) میدونم این رو از راه درست و معمولش نمیخواهی

Can't wait to blow my candles out نمی توانم صبر کنم تا شمع هایم را فوت کنم

He want that... اون میخواد که...

Cake, cake, cake, cake, cake کیک، کیک، کیک، کیک

Cake, cake, cake, cake, cake کیک، کیک، کیک، کیک

Cake, cake, cake, cake, cake کیک، کیک، کیک، کیک

(But you wanna put your name on it) اما تو میخوای اسمتو اونجا بزاری

Ooh, baby, I like it اوه عزیزم، من دوستش دارم

It's so exciting translate

Don't try to hide it تلاش نکن پنهانش کنی

I'ma make you my bitch من تو رو هر*زه ی خودم میکنم

Cake, cake, cake, cake, cake کیک، کیک، کیک، کیک

دانلود آهنگ Birthday Cake (remix) از Rihanna Fabolous Chris Brown

Cake, cake, cake, cake, cake کیک، کیک، کیک، کیک

Cake, cake, cake, cake, cake کیک، کیک، کیک، کیک

(But you wanna put your name on it) اما تو میخوای اسمتو اونجا بزاری

I know you wanna *** this میدونم میخوای گازش بزنی

It's so enticing خیلی فریبنده‌ست.

Nothing else like this هیچ چیز دیگری شبیه این نیست

I'ma make you my bitch من تو رو هر*زه ی خودم میکنم

And it's not even my birthday (my birthday) و حتی تولد من نیست (تولد من)

But you wanna put your name on it ولی تو می خوای اسم خودتو روش بذاری

And it's not even my birthday (my birthday) و حتی تولد من نیست (تولد من)

And he's tryna put his name on it و او سعی می کند نام خود را روی آن بگذارد

Woah, leggo, girl, I wanna *** you right now (right now) وواو بزن بریم دختر من میخام همین الان بکنمت

Been a long time, I've been missing your body (ah) خیلی وقت بود دلم برای بدنت تنگ شده بود (آه)

Let me-let me turn the lights down (the lights down) بگذار چراغ ها را کم کنم (چراغ ها را پایین بیاورم)

When I-when I go down, it's a private party وقتی من - وقتی پایین می روم، یک مهمانی خصوصی است

Ooh, it's not even her birthday (her birthday, uh) اوه ، حتی تولد او هم نیست (تولدش ، اه)

But I wanna lick the icing off (the icing off, damn) اما من می‌خواهم یخ را لیس بزنم (آخه، لعنتی)

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Give it to her in the worst way (the worst way, uh) آن را به بدترین شکل به او بده (به بدترین شکل، اوه)

Can't wait to blow her candles out نمی توانم صبر کنم تا شمع هایش را فوت کنم

I want that cake, cake, cake, cake, cake من اون کیک رو میخوام، کیک،کیک کیک، کیک

Cake, cake, cake, cake, cake (yeah, yeah, yeah, yeah) کیک، کیک، کیک، کیک (آره آره آره آره)

Cake, cake, cake, cake, cake کیک، کیک، کیک، کیک

(Bet you wanna put your name on it) (شرط میبندم میخوام اسمت رو روش بذاری)

Ooh, baby, I like it اوه عزیزم، من دوستش دارم

You so excited تو خیلی هیجان زده ای

Don't try to hide it تلاش نکن پنهانش کنی

I'ma make you my *** (okay) من تو رو هر*زه ی خودم میکنم (باشه)

Cake, cake, cake, cake, cake کیک، کیک، کیک، کیک

Cake, cake, cake, cake, cake کیک، کیک، کیک، کیک

Cake, cake, cake, cake, cake کیک، کیک، کیک، کیک

(Bet you wanna put your name on it) (okay) translate

Ooh, baby, I like it اوه عزیزم، من دوستش دارم

You so excited (haha, okay) تو خیلی هیجان زده ای

Don't try to hide it تلاش نکن پنهانش کنی

I'ma make you my *** (okay) من تو رو هر*زه ی خودم میکنم (باشه)

Doggy want the kitty (yeah) پاپی(سگ)یه کیتی(گربه)میخواد

Give me a heart attack and throw it back, now watch me get it یک حمله قلبی به من بده و آن را به عقب برگردان، حالا ببین که آن را گرفتم

And you knew this, but you the shit, *** girl, you pretty و تو این را می دانستی، اما تو لعنتی، دختر لعنتی،

Blowing out your candles, let me make a couple wishes, ah در حال فوت کردن شمعات، اجازه بده چند تا آرزو کنم، آه

Remember how you did it? یادته چطوری انجامش دادی؟

Remember how you ht it? یادته چطوری انجامش دادی؟

If you still wanna kiss it اگر هنوزم میخوای ببوسیش

Come, come, come and get it بیا، بیا، بیا و بگیرش

Sweeter than a rice cake از کیک برنجی هم شیرین تره

Cake worth sipping این کیک ارزش مزه مزه کردن رو داره

Kill it, tip it, cake, fill it بکش، نوک بزن، کیک کن، پر کن

If you *** and you know it اگر جذاب هستی و اینو میدونی

And you ain't afraid to show it و از نشان دادن آن نمی ترسی

Put a candle on my ma'fuckin' back یه شمع بذار روی پشتم لعنتی

Baby, blow it عزیزم بادش کن

Love the way you do when you do it like that زمانی که این کار را انجام می دهید عاشق روشی باشید که انجام می دهید

Show up with the stacks با پشته ها ظاهر شوید

متن آهنگ Birthday Cake (remix) از Rihanna Fabolous Chris Brown

Raining racks on my rack translate

Wrap it up, wrap it up آن رابپیچید،بپیچید

Boy, while I take this bow off پسر، در حالی که من این کمان را بر می دارم

Talk that talk حرف بزن و حرف بزن

Yeah, I know I'm such a show off آره من کسیم که مالمو به رخ میکشم show off پز دادن با چیزای لاکچری

Daddy, make a wish یه ارزو کن

Put this cake in your face این کیک رو بزن تو صورتت

Hahaha, and it's not even my birthday هاهاها، حتی تولدم هم نیست!

Ow! او!

Get it, ooh, it's not even her birthday (her birthday, uh) بگیرش اووه این حتا تولدش هم نیست (تولدش عاه)

But I wanna lick the icing off (the icing off, damn) اما من می‌خواهم یخ را لیس بزنم (آخه، لعنتی)Give it to her in the worst way (the worst way, uh) آن را به بدترین شکل به او بده (به بدترین شکل، اوه)

Can't wait to blow her candles out نمی توانم صبر کنم تا شمع هایش را فوت کنم

I want that cake, cake, cake, cake, cake من اون کیک رو میخوام، کیک،کیک کیک، کیک

Cake, cake, cake, cake, cake (yeah, yeah, yeah, yeah) کیک، کیک، کیک، کیک (آره آره آره آره)

Cake, cake, cake, cake, cake کیک، کیک، کیک، کیک

(Bet you wanna put your name on it) (شرط میبندم میخوام اسمت رو روش بذاری)

Ooh, baby, I like it اوه عزیزم، من دوستش دارم

You so excited تو خیلی هیجان زده ای

Don't try to hide it تلاش نکن پنهانش کنی

I'ma make you my bitch من تو رو هر*زه ی خودم میکنم

Cake, cake, cake, cake, cake کیک، کیک، کیک، کیک

Cake, cake, cake, cake, cake کیک، کیک، کیک، کیک

Cake, cake, cake, cake, cake کیک، کیک، کیک، کیک

(Bet you wanna put your name on it) (شرط میبندم میخوام اسمت رو روش بذاری)

I know you wanna *** this میدونم میخوای گازش بزنی

It's so enticing خیلی فریبنده‌ست.

Nothing else like this هیچ چیز دیگری شبیه این نیست

I'ma make you my bitch من تو رو هر*زه ی خودم میکنم

Cake, cake, cake, cake, cake کیک، کیک، کیک، کیک

Cake, cake, cake, cake, cake کیک، کیک، کیک، کیک

Cake, cake, cake, cake, cake کیک، کیک، کیک، کیک

Cake, cake, cake, cake, cake کیک، کیک، کیک، کیک

Cake, cake, cake, cake, cake کیک، کیک، کیک، کیک

Cake, cake, cake, cake, cake کیک، کیک، کیک، کیک

(Bet you wanna put your name on it) (okay) translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

برترین مشارکت کنندگان:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background