متن آهنگ Naro از Rick Allison

آلبوم: Hobab (Bubble)

نرو

👁 ٤٢Sto per la strada in testa c'ho il dinero translate

Stattene a casa io sto *** i miei bro translate

Vestiti di nero ste scarpe nuove sono bianche translate

Stiamo in zona sulle panche translate

Alziamo i pesi sulle panche translate

No paragoni translate

In giro è una lotta là fuori

Mi giro e tu non sei *** noi translate

No, non ragiono translate

Fra' niente di nuovo translate

Sto assente di nuovo translate

Non voglio andare all'Isola d'Elba translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Mi accontento di un isola d'erba translate

Sapessi che roba, vedessi sta roba translate

Sicuro tu non parleresti translate

Ho fatto gli sbagli poi *** fatto dei pezzi te manco fai quelli translate

Non fate gli esperti non fotti la fam ti fotto gli affetti translate

E meglio se la smetti translate

Non *** sogni manco cassetti translate

Non *** voglia di dirti come che stanno qua le cose translate

Non mi paragonare translate

Ai quei quattro sfigati che hai visto rappare se translate

Io mi mangio le mani e le pare lo faccio per me translate

متن آهنگ Naro از Rick Allison

Lo faccio da un tot tu porta rispetto ai miei fre translate

La F la gang translate

Ho scritto di tutto quello che *** visto, *** visto di tutto translate

Manco ci penso ai pericoli io per i vicoli fuggo translateInvesti sulla cricca ci diventi ricco translate

Chicco che ne so ti credi Rick Ross translate

Rischio tutto *** mene translate

Facce brutte facce serie translate

Non mi diverto *** di legno, grinder di ferro translate

Fumo e mi riprendo, fumo riprendilo mettilo in video translate

Io che manco *** mezz'etto sorrido translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background