تصویر آهنگ Che sarà از Ricchi e Poveri

دانلود + متن آهنگ Che sarà از Ricchi e Poveri

👁 ١٩٠Paese mio che stai sulla collina translate

Disteso come un vecchio addormentato translate

La noia, l'abbandono, niente translate

Solo la tua malattia translate

Paese mio ti lascio, io vado via translate

Che sarÃ? , che sarÃ? , che sarÃ?

دانلود آهنگ Che sarà از Ricchi e Poveri

Che sarÃ? della mia vita chi lo sa?

So far tutto o forse niente translate

Da domani si vedrÃ?

Che sarÃ? ? SarÃ? quel che sarÃ? !

Amore mio, ti bacio sulla bocca translate

Che fu la fonte del mio primo amore translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Ti do appuntamanto translate

Come e quando non lo so translate

Ma so soltanto che ritorner�²

Che sarÃ? , che sarÃ? , che sarÃ?

Che sarÃ? della mia vita chi lo sa?

Come porto la chitarra translate

Se la notte pianger�²

Una nenia di paese suoner�²

Gli amici miei son uasi tutti via translate

E gli altri partiranno dopo me translate

Peccato ! Perch�© stavo bene

متن آهنگ Che sarà از Ricchi e Poveri

In loro compagnia translate

Ma tutto passa, tutto se ne va! translate

Che sarÃ? , che sarÃ? , che sarÃ?Che sarÃ? della mia vita chi lo sa?

So far tutto o forse niente translate

Da domani si vedrÃ?

Che sarÃ? ? SarÃ? quel che sarÃ? !...

Repeat and fade translate

Submitted by Chypp translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background