تصویر آهنگ بازم کلان از رضا پیشرو هیچکس

دانلود + متن آهنگ بازم کلان از رضا پیشرو هیچکس

آلبوم: Bazam Kalan

Bazam Kalan

👁 ٥٧٥ارازل برين خونهاتون

بازم کلان پيچيده تو اين کوچه

همه قلاف ميکنن هرچي خلاف

چون گير ميده الان

رقص نور داره کوچهو قرمز

اما مهموني نيس که يه دافي قر بده

همه متوجه ميشنو متفرق

چون که تو اين جيباي ما چندتا مورد هستش

بچه گربه ميشم من جلو کلان

از اون بچه هاي خوبي که مامان ميشه فداش

بهش فاز ميدم فکر کنه مهندسم

بهش ميگم از رتبه و معدلم

فازشون

منم يه پسر مودب حاجي لبخند ميزننو ميگن موفق باشي

وقتي دور شد که ديگه سروشو نبينه

بچه ها ميگن رپرو شروع کن

اينو ميخونمو يه قوطي دستم همش

دانلود آهنگ بازم کلان از رضا پیشرو هیچکس

ببيبن ببين به من دستبند نزن

داره يه صدايي مياد همه در ميرن

واي

همه در ميرن در گير

واي

گير دادن به ما تفريح مخصوصن وقتي شب ميشه

داره يه صدايي مياد همه در ميرن

واي

همه در ميرن در گير

واي

گير دادن به ما تفريح مخصوصن وقتي شب ميشه

رو مخمه اون ميني بوسو بردار سرکار

واي دعوا دعوا

تکون نخور از جات

إ باشه باشه شوخي کردم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

تو جيبم من چيزي نيس بخوام اين جوري دررم

آره جون عمت

بايد حتمأ از من

يه اتو بگيري که بشي سرگرم هر شب

ميگي بر گرد

تا بزني دستم دست بند

من رفتم آره

ها ها ها ها ها

تو خلوت بده من چندم

من يه بشم دلقک

تازه امشب نشم

سوژه ات ميکنم چون وروجکم من

پس اونقد ميخونم که دود از کلم بزنه بيرون

بک بک کني جا اردک

با فندکم بازي نکن احمق تق تق

ميزني گاز ميره همه نسقن ازدم

واي پليس مجبورم نزنم دررم

داره يه صدايي مياد همه در ميرن

واي

همه در ميرن در گير

واي

گير دادن به ما تفريح مخصوصن وقتي شب ميشه

داره يه صدايي مياد همه در ميرن

واي

همه در ميرن در گير

واي

گير دادن به ما تفريح مخصوصن وقتي شب ميشه

نگاه نکن پشتتو رضا

چرا؟؟؟

يه کلان داره ميکنه نگاه

چيزي داري پيشت؟

نه

چيزي بارت ميشه؟

نه

متن آهنگ بازم کلان از رضا پیشرو هیچکس

واي يه سيگاري پيشم هس

تو بيکاري پيچيدم

هل نشو آروم

بندازش از جيبت زمين

شمشادا بلندن

پس ميشه پريد

پاتو روش بذار

رضا انگار ديگه

سگ خور

نه خب من قول دادم نه تو

حاضرم تو گور باشم

دور نندازم تشوپاشو حاجي بيسيمو زد دررو

نکنه

ميخواي بري زندان

نه چون

ما ميخوايم پول دار بشيم با رپ فارسي

تا تو خييابون راه بريم

با 10 تا ماشين

داره يه صدايي مياد همه در ميرن

واي

همه در ميرن در گير

واي

گير دادن به ما تفريح مخصوصن وقتي شب ميشه

داره يه صدايي مياد همه در ميرن

واي

همه در ميرن در گير

واي

گير دادن به ما تفريح مخصوصن وقتي شب ميشه

من در ميرم سري داش

چون نميخوام بشم بازداشت

چند بار بايد بگم مثل هميشه

آهنگ ساز کيه؟

مهدياره پسر

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background