تصویر آهنگ Come Rain or Come Shine از Ray Charles

متن آهنگ Come Rain or Come Shine از Ray Charles

👁 ١٠٨I'm gonna love you, like nobody's loved you translate

Come Rain or Come Shine translate

High as a mountain, deep as a river translate

Come Rain or Come Shine translate

I guess when you met me translate

It was just one of those things translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

But don't you ever bet me translate

Cause i'm gonna be true if you let me translate

You're gonna love me, like nobody's loved me translate

Come Rain or Come Shine translate

We'll be happy together, unhappy together translate

متن آهنگ Come Rain or Come Shine از Ray Charles

Now won't that be just fine translate

The days may be cloudy or sunny translateWe're in or out of the money translate

But i'm with you always translate

I'm with you rain or shine translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background