تصویر آهنگ Greenlight از Pitbull Flo Rida LunchMoney Lewis

دانلود + متن آهنگ Greenlight از Pitbull Flo Rida LunchMoney Lewis

آلبوم: Climate Change

👁 ١٥٧Red light, green light translate

Everybody take a shot translate

Red light, green light translate

Give me everything you got translate

Red light, green light translate

Mr. 305, Flo Rida and LunchMoney translate

Three Miami boys, you know what time it is translate

Give me the green light, oh yeah translate

Cause I'm ready to go translate

Let's have a good time, let's go translate

What you waiting for? translate

We only got one life, one life translate

And we gon' live it up translate

So give me the green light, give it to me translate

Cause I'm ready to go, oh, oh, oh translate

Wee-oh, wee-oh, wee-oh, wee-oh, oh, oh translate

دانلود آهنگ Greenlight از Pitbull Flo Rida LunchMoney Lewis

Cause I'm ready to go, oh, oh, oh translate

Wee-oh, wee-oh, wee-oh, wee-oh, oh, oh translate

(Ride out now, ride out now) translate

Give me the green light translate

I got the green light mami and you know what that means translate

That we can do anything, anything that you dream translate

I wanna make you ooh, ah, till you scream translate

And I practice what I preach, if you know what I mean translate

I'm about that mami translate

Yeah I got the key and I'mma lock that mami translate

Yeah, we can roll and I'mma rock that mami translate

I do what I say and say what I mean, now let me jump in between translate

I'm getting loose in this thing, like OJ the Juice in this thing translate

Feeling like Left Eye, boy, I burn the roof in this thing translate

I got all the women getting naked, feeling like Luke in this thing, think it's a game translate

Now I got the green lit and the green right translate

All I need is, mami, for you to give me the green light translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

So I can run through it like an EZ pass translate

Find the G-spot and step on the gas translate

Give me the green light, oh yeah translate

Cause I'm ready to go translate

Let's have a good time, let's go translate

What you waiting for? translate

We only got one life, one life translate

And we gon' live it up translate

So give me the green light, give it to me translate

Cause I'm ready to go, oh, oh, oh translate

Wee-oh, wee-oh, wee-oh, wee-oh, oh, oh translate

Cause I'm ready to go, oh, oh, oh translate

Wee-oh, wee-oh, wee-oh, wee-oh, oh, oh translate

(Ride out now, ride out now) translate

Give me the green light translate

Baby, I got the Midas, I'm Flo Rida translate

You know I'm all about that thing, that thing translate

If she ready then I'm ready translate

Pull up on her with the Chevy translate

Real talk when that light turn green (Let go) translate

Give me what I asked for, I got a passport translate

Mr. International, I hit the airport translate

If you knew the kind of work that I transport translate

That Rihanna do me dirt to the crash course translate

I like the cleanest, greenest, leanest translate

Serena, Venus, Flo a Genius, smokin' Phoenix translate

You never seen this translate

I have her dream this that 200 on the dash, got me feenin' translate

So I'm tryna ride out, slide out translate

Grab the stripes, then the 500 bye bye translate

Wild out, shout out translate

Beehive, hit the honeycomb hideout, ayy translate

متن آهنگ Greenlight از Pitbull Flo Rida LunchMoney Lewis

Give me the green light, oh yeah translate

Cause I'm ready to go translate

Let's have a good time, let's go translate

What you waiting for? translate

We only got one life, one life translate

And we gon' live it up translate

So give me the green light, give it to me translate

Cause I'm ready to go, oh, oh, oh translate

Wee-oh, wee-oh, wee-oh, wee-oh, oh, oh translate

Cause I'm ready to go, oh, oh, oh translateWee-oh, wee-oh, wee-oh, wee-oh, oh, oh translate

Give me the green light translate

Red light, green light translate

Everybody take a shot translate

Red light, green light translate

Give me everything you got translate

Red light, green light translate

Everybody take a shot translate

Red light, green light translate

What you waiting for? translate

Give me the green light, oh yeah translate

Cause I'm ready to go translate

Let's have a good time, let's go translate

What you waiting for? translate

We only got one life, one life translate

And we gon' live it up translate

So give me the green light, give it to me translate

Cause I'm ready to go, oh, oh, oh translate

Wee-oh, wee-oh, wee-oh, wee-oh, oh, oh translate

Cause I'm ready to go, oh, oh, oh translate

Wee-oh, wee-oh, wee-oh, wee-oh, oh, oh translate

Give me the green light translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background