متن آهنگ E mo' addo staje از Pino Forte

👁 ٣٣Guarda che più partecipi più vinci meno

Mo pedali, volevi la bici vero? translate

"Lazza fai cagare" come dici, prego? translate

A lavare i vetri come ti ci vedo translate

Ti faccio urlare "Zzalando", Don Lazza è l'anagramma

La tua tipa di dietro ne ha presi talmente translate

Che adesso c'ha il buco del *mmh* che parla, analgrammar translate

Chiudo queste bocche tipo Saratoga translate

Palle in faccia *** tua tipa, Šarapova

Spiegami com'è che parla sempre di piccioni

O sarà *** o sarà Povia

Ho una barra nuova translate

Quando faccio un live ti porti le casse, la prendi per gioco translate

Non ti do ascolto, fra' se faccio un live translate

Ti porti le casse da morto per dopo translate

C'ho un botto di fotta, tu infottati troppo translate

Fra' sotto a chi tocca, tu toccati sotto qua translate

Lo sai perché qui meno te?

Sei troppo stupido, QI -3 translate

Qui meno tre scemi translate

Che fanno la gara a chi ce l'ha più *** fra'

Se fossi Neri Parenti voi sareste i protagonisti translate

Per fare Natale a fanculo, fra' translate

Bella Real Talk, sono un tipo fresh translate

Sì ma fresh troppo

Tu trash, goffo translate

Cash troppo, quando stappo il G sono Flash Gordon translate

Voi troppo babbi, troppo scarsi translate

Bosca al beat, faccio un morto sappi translate

Che non vado in tele perché se ci andassi

Tirerei bestemmie frate' Gordon Ramsay translate

Chi lo sa come va a finire translate

Kilocal, peso queste rime translate

Rapper ballerini *** le ballerine translate

Chi ti Kledi per capire eh? translate

I tuoi *** li vieni a dire a me translate

Che nemmeno ti sto ascoltando translate

Ho preso un palo, Cristiano Ronaldo translate

Sei tutto fumo, ti stiamo rollando translate

Boy, fatti da parte se passa il mio team translate

Frate' hai i minuti contati translate

Come se ti scade la promo di Tim translate

Fra' sei giù *** la police, Sting

Non sentirmi che ci rimani translate

Lanci i sassi, nascondi mani translate

Vedo un sacco di questi tali geni translate

Incollati ai miei genitali translate

E la giro e la fumo e non gioco a PES translate

Sei sbirro, sei cane, fra' come Rex translate

Mi puoi presentare, sì, come guest

Anche come Dio, sì, *** Kanye West

'Sti rapper li usiamo da anti stress translate

Si sa che sono così avanti che

Se apri la rubrica dentro al mio cell translate

La mia nuova tipa è salvata ex

Metticeli in tasca che fatichiamo translate

Mangiare una pasta, mi è capitato

Se un fra' dice basta, decapitiamo translate

Ce l'hai in bocca fra', Pasta del Capitano translate

Io sto in gara ma mica per partecipare translate

Non accetto le sconfitte translate

Mischio le carte, fumo due jolle translate

Pesco due Jolly e ti lascio il due di picche translate

Ho un tatoo sulla mano *** scritto "odio" translate

Così sai cosa provo se te la stringo

Rido quando fate "Bang bang" *** la gang gang translate

Sì ma il ferro è finto

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

E il live è free

Ma se vieni insieme *** tua tipa vai tra' lei paga lo stesso translate

Il mio cachet è un po' meno di un palo

Lei ci dà due gambe *** la *** in mezzo

Crudo, crudo, crudo come il sushi translate

Frate' crudo, crudo come il Pata Negra translate

Crudo frate' come i "Vaffanculo" translate

Che ti prendi quando mi scrivi in bacheca translate

Maledetto il giorno che hai scoperto il web translate

Fra' spero che ti ripigli translate

Sono tutto ttofa che scrivo sul sofà

"Quanto è *** Sabrina Ferilli"

Scarto rapper come Zanzibar translate

Muori tu scemo che zanzi barre translate

I tuoi frate' non hanno le palle translate

I miei scroccano paglie per far le canne translate

Hey hey, stai buono translate

Che sei lì che cerchi di fare il pazzo

Facci una *** *** due mani translate

Ti sblocchiamo l'iPhone col cazzo translate

Sai come mi chiamano da me? Giovane Chopin translate

Perché prima mi siedo a suonare il piano

Dopo mi alzo per scrivere e suono te translate

Sto *** i pazzi da legare, *** i *** da levare translate

Qua ci girano le palle, playmaker translate

Li *** schivati tutti, Mayweather translate

Non stare a sentire me o ti chiudi translate

I miei frate' fanno Metro Boomin translate

Sì ma frate' in cinque metri cubi

Odio se mi crolla il mondo addosso translate

Odio se passo momenti bui translate

Odio per tanto perché non posso dire

Che sto crollando io addosso a lui translate

Bello il tuo discorso, ti giuro che è stato interessante

Vorrei un portafoglio così gonfio

Che sembra sia in stato interessante translate

Fra' sono uno per cento come se *** il telefono scarico translate

Fanculo il coltello, il flow è Hattori Hanzō

Con la katana dalla parte del manico translate

Ho una bandana in testa come De Niro ne Il Cacciatore translate

La faccia da Goodfellas e le scarpe da spacciatore translate

Una schiera di groupie intorno e non capisco come translate

Sto senza sentimenti ma è aperta la caccia al cuore

Neanche un bisturi in pancia mi ha tolto la voglia di vivere translate

Di scrivere, di tagliare la testa a queste vipere translate

Bastoni *** le ruote ma non mollo, col cazzo translate

'Sti rapper *** senza collo, Costanzo translate

E *** vinto ancora io, non pari translate

Perché *** sempre suonato i tasti giusti, Bollani

È inutile, non puoi farmi fuori se non bari

Mi han chiesto chi mi fa le scarpe, *** detto nobody translate

E la tua *** amica non ti *** mica translate

Sembri tutto gay, è come se *** Mika

Fra' mi mandi un pezzo che hai fatto la strofa fica translate

Non lo apro nemmeno, boy, risparmia la fatica translate

E sono giù *** pochi, il resto è tutta scena

Giso, Tela, Gimmy, Vegas, Mirko, Tedua translate

Ghali, Killa e tutto il resto della cricca translate

La tua crew fa ridere, Premiata Ditta translate

Il tuo flow non prende come il cell in galleria translate

Metto 'sti soldi da parte per andare via translate

Torno e mi fanno una statua in mezzo *** mia via translate

Maria io non esco, no, io esco la maria translate

Il fatto che la terra è rotonda fra' è una cazzata

Finché ci sono infami ad ogni angolo di strada

Qua sfondano gli scemi perché la gente è distratta

متن آهنگ E mo' addo staje از Pino Forte

Non c'hai la credibilità ma te la sei comprata

E manco vai a tempo, *** rappi? translate

Stai perdendo Tempo, boy, fazzoletti translate

Io sui tuoi progetti non investirei translate

Investirei te e gli scemi *** cui sei translate

Se vuoi glielo dimostro a questi translate

Quanto sono ancora sempre un mostro a testi translate

In giro così fake che piuttosto il wrestling

Il flow fra' non è tosto, frate', è Dosto-evskij

E quindi frate' riempimi di fresca quella vasca translate

Chi ti vende questa ha la tua cresta nella tasca translate

Non dimenticarti mai di questa bella faccia translate

Ho perle per le orecchie, tu una perla per la nasca translate

È tutto uguale, droghe a puttane

Poi il flow è da buttare

Magari *** me perdi ma prova a puntare translate

Non puoi fare il sudoku se non fai i numeri a chiuderle translate

E non puoi fare Goku finché vivi *** le nuvole, boy

Quale strage di stato? Tu fai strage di stati translateIncapace a distrarmi, *** brace 'sti infami translate

Vi rispedisco a casa al volo, viziati translate

A *** bello forte in culo, colonizzati translate

Ce ne avreste di storie da raccontare, ma forse translate

Ve le siete *** in mezzo a puttanate più grosse

Le domande che mi fate non avranno risposte translate

Fra' al massimo sì *** la testa più qualche colpo di tosse

Ommioddio, ommiddio, muoio, sono leggenda translate

Qualcosa del tipo "Sarà mai esistito davvero?"

I miei numeri parlano, ma fa niente, che c'entra translate

Per te sarò sempre un genio travestito da scemo, boy

Ho nemici fra', un sacco di nemici fra' translate

E più ne stai parlando più mi chiedo "Cazzo dici?", fra'

Amici, amici, fra' e ti fottono la bici, fra' translate

'Sti qua sono comparse, manco buoni a far le attrici, fra' translate

Voglio il grano come Dandi di Romanzo Criminale translate

Non *** fame, oggi il mio pranzo lì rimane

Cerco calma ma lo scazzo mi risale translate

Fino al giorno che esco *** un mitra in mano translate

E faccio il pazzo al Quirinale, boy translate

Questi rapper quando entro si danno l'addio translate

Sai che c'ho il flow di Cristo però Cristo non è il mio

Cento passi indietro e non sono manco d'impegno translate

Inginocchiati e poi slaccia 'sta lampo di genio, boy! translate

Volete fottere? Testate! translate

Calderone, *** il flow Mr. Lazzino rapper translate

Fra', tu sei un coglione translate

Il flow ti fa di brutto, vuoi fare il calderone translate

La Pozione Polisucco, fammi un poli-risucchio translate

Ye, come fossi Harry Potter translate

Faccio girare i coglioni, tipo globetrotter translate

Porto questa storia, quando arrivo vai sicuro translate

Vuoi fare il maghetto ma c'hai la bacchetta nel culo translate

Ye, Brexit, quando arrivo io è B-Rex it

Sai come funziona, faccio flexing translate

Come fossi Meek Mill che *** Nicki translate

Quando rappo fra' *** i tuoi versi preferiti translate

Ye, laptop, quando arrivo Lazzino fra' sono là al top

Porto questa storia, non ce n'è

Fresh metrico, Crash Bandicoot translate

Ti chiudo in due come un Macintosh translate

Ye, hai presente com'è

C'ho roba seria quando te ne droppo un paio col rap translate

Ye, c'ho le robe fra' e non si discute translate

Fai Biancaneve ma dai un morso *** mela del tuo computer! translate

Yeah translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background