تصویر آهنگ Goodbye Blue Sky از Pink Floyd

دانلود + متن آهنگ Goodbye Blue Sky از Pink Floyd

بدرود اسمان ابی

👁 ٤١٠"Look mummy, translate

there's an aeroplane up in the sky" translate

Ooo ooo ooo ooo ooo translate

Ooo ooo ooo ooo ooo translate

Ooo ooo ooo ooo ooo translate

دانلود آهنگ Goodbye Blue Sky از Pink Floyd

Did did did did you see the frightened ones translate

Did did did did you hear the falling bombs translate

Did did did did you ever wonder why translate

we had to run translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

for shelter when the promise translate

of a brave new world translate

Unfurled beneath translate

a clear blue sky translate

Ooo ooo ooo ooo ooo translate

Ooo ooo ooo ooo ooo translate

Did did did did you see the frightened ones translate

Did did did did you hear the falling bombs translate

متن آهنگ Goodbye Blue Sky از Pink Floyd

The flames are all long-gone translate

But the pain lingers on translate

Goodbye translateblue sky translate

Goodbye translate

blue sky translate

Goodbye translate

Goodbye translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background