متن آهنگ Rush, Rush از Paula Abdul

👁 ٦٢Ooh, na na na, na na na translate

Ooh, na na na translate

You're the whisper of a summer breeze translate

You're the kiss that puts my soul at ease translate

What I'm saying is I'm into you translate

Here's my story and the story goes translate

You give love, you get love translate

And more than heaven knows translate

You're gonna see translate

I'm gonna run, I'm gonna try translate

I'm gonna take this love right to ya translate

All my heart, all the joy translate

Oh, baby, baby, please translate

Rush, Rush translate

Hurry, hurry lover, come to me translate

Rush, Rush translate

I wanna see, I wanna see ya get free with me translate

Rush, Rush translate

I can feel it, I can feel you all through me translate

Rush, Rush translate

Ooh, what you do to me translate

And all I want from you is what you are translate

And even if you're right next to me translate

You're still too far away translate

If I'm not inside your arms translate

I get dramatic, baby, yes I know translate

But I need you, I want you, oh man, I love you so translate

You're gonna see translate

I'm gonna run, I'm gonna try translate

I'm gonna take this love right to ya translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

All my heart, all the joy translate

Oh, baby, baby, please translate

Rush, Rush translate

Hurry, hurry lover, come to me translate

Rush, Rush translate

I wanna see, I wanna see ya get free with me translate

Rush, Rush translate

I can feel it, I can feel you all through me translate

Rush, Rush translate

Ooh, what you do to me translate

Rush, Rush translate

Hurry, hurry lover, come to me translate

Rush, Rush translate

I wanna see, I wanna see ya get free with me translate

Rush, Rush translate

I can feel it, I can feel you all through me translate

Rush, Rush translate

Ooh, what you do to me translate

When you kiss me up and down translate

Turn my senses all around translate

Oh, baby, oh, baby translate

I don't know just how or why translate

But no one else has touched me translate

So deep, so deep, so deep inside translate

You're gonna see translate

I'm gonna run, I'm gonna try translate

I'm gonna take this love translate

Right to ya, all my heart, all the joy translate

Oh, baby, baby, please translate

Rush, Rush translate

متن آهنگ Rush, Rush از Paula Abdul

Hurry, hurry lover, come to me translate

Rush, Rush translate

I wanna see, I wanna see ya get free with me translate

Rush, Rush translate

I can feel it, I can feel you all through me translate

Rush, Rush translate

Ooh, what you do to me translate

Rush, Rush translate

Hurry, hurry lover, come to me translateRush, Rush translate

I wanna see, I wanna see ya get free with me translate

Rush, Rush translate

I can feel it, I can feel you all through me translate

Rush, Rush translate

Ooh, what you do to me translate

Rush, Rush translate

Na na, na na translate

Na na na na translate

Rush, Rush translate

Na na, na na translate

Na na na na translate

Rush, Rush translate

Na na, na na translate

Na na na na translate

Rush, Rush translate

Na na, na na translate

Na na na na translate

Rush, Rush translate

Hurry, hurry lover, come to me translate

Rush, Rush translate

Na na, na na translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background