تصویر آهنگ Khoda Ra Mishenasam از Parvaz Homay

دانلود + متن آهنگ Khoda Ra Mishenasam از Parvaz Homay

👁 ٧٣نه از افسانه میترسم

نه از شیطان

نه از کفرو و نه از ایمان

نه از آتش نه از حِرمان

نه از فردا نه از مُردن

نه از پیمانه مِی خوردن

دانلود آهنگ Khoda Ra Mishenasam از Parvaz Homay

﴿﴿خدا را میشناسم از شما بهتر

شما را از خدا بهتر﴾﴾

خدا از هر چه پنداری جُدا باشد

خدا هرگز نمیخواهد خدا باشد

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نمی خواهد خدا بازیچه دست شما باشد

که او هرگز نمیخواهد چنین آئینه ای وحشت نُما باشد

هراس از وِی ندارم من

هراسی را از این اندیشه ها

در ذهن ندارم من

خدایا بیم از آن دارم

مبادا رهگذاری را بیازارم

نه جَنگی با کسی دارم

نه کَس با من

بگو زاهِد بگو زاهد

پریشانتر تویی یا من

متن آهنگ Khoda Ra Mishenasam از Parvaz Homay

نه از افسانه میترسم

نه از شیطاننه از کُفر و نه ازایمان

نه از آتش نه از حرمان

نه از فردا نه از مُردن

نه از پیمانه مِی خوردن

﴿﴿خدا را می شناسم از شما بهتر

شما را از خدا بهتر﴾﴾

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background