تصویر آهنگ Khoda Dar Roostaye Mast از Parvaz Homay

متن آهنگ Khoda Dar Roostaye Mast از Parvaz Homay

👁 ٥٩خدا در روستای ماست

خدا در روستای ما کشاورز است

خدا را دیدهام با کارگرها مهر را میکاشت ،ایمان را درو میکرد

خدا با باد میرقصید

و بر روی چمنها میدوید و میدوید از روی شالیزار

خدا با ابر میگریست اشکهایش را تهی میکرد روی کشت زار روستای ما

خدا با کدخدای روستای ما برادر نیست

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

که او از آبشار کوههای روستا جاریست

کنار چشمه ی پاکی

من اورا دیدهام با دستهای ساده و خاکی

خدا هم همچو دیگر مردمان روستا از کدخدا شاکی

خدا در روستای ماست

خدا در روستای ما کشاورز است

متن آهنگ Khoda Dar Roostaye Mast از Parvaz Homay

من از این روستای سبزو از این بوی شالی میشوم سر مستخدا هر جا که بوی گندم و آب و علف باشد در آنجا هست

خدا در روستای ماست

خدا در روستای ما کشاورز است

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background