متن آهنگ لیلا از امید

Leila

👁 ٥٠لیلا کجاست که با عشق یک سایبان ببافم

یک سفره قلم کار با بوی نان ببافم

لیلای عشقباز و یک اشیان بسازیم

با صد هزار فانوس یک کهکشان بسازیم

یادت عزیز امشب ما را شکسته تر کرد

این قلب بی صدا را صد سال پیر تر کرد

لیلا کجاست که با عشق یک سایبان ببافم

یک سفره قلم کار با بوی نان ببافم

ما اهل یک ستاره از یک دیار بودیم

ما اهل یک ولایت از یک تبار بودیم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

لیلا کجاست که با او یک خانمان بسازی

یک قبله یک قبیله با عاشقان بسازی

لیلاکجاست که با عشق یک سایبان ببافم

یک سفره قلم کار با بوی نان ببافم

لیلا کجاست که با نور یک ریسمان ببافم

با ریسمان باران رنگین کمان ببافم

یادت عزیز امشبما را شکسته تر کرد

این قلب بی صدا را صد سال پیرتر کرد

لیلا کجاست که با عشق یک سایبان ببافم

متن آهنگ لیلا از امید

یک سفره قلم کار با بوی نان ببافم

ما اهل یک ستاره از یک دیار بودیمما اهل یک ولایت از یک تبار بودیم

لیلا کجاست که با او یک خانمان بسازی

یک قبله یک قبیله با عاشقان بسازیم

لیلا کجاست که با عشق یک سایبان ببافم

یک سفره قلم کار با بوی نان ببافم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background