متن آهنگ حرف نگفته از امید

Harfe Nagofteh

👁 ٣٣٠امشب می خوام مست بشمعاشق یک دست بشم

بدون تو نیست بودمامشب می خوام هست بشم

یه جون نا قابلی هستبذارفدای تو بشه

بیفته زیر قدماتتاخاک پای تو بشه

کهنه شراب کهنه شراب امشب بال و پرم بده

حرف نگفته خیلیه جرات بیشترم بده

امشب می خوام حرف بزنمخنده کنم گریه کنم

لطفی کن ای ساقی و می چندین برابرم بده

امشب می خوام مست بشمعاشق یک دست بشم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

بدون تو نیست بودمامشب می خوام هست بشم

امشب پروبال دارم شور دارم حال دارم

امشب تو این سینه دلی خوشا براحوال دارم

امشب پروبال دارم شور دارم حال دارم

امشب تو این سینه دلی خوشا براحوال دارم

امشب می خوام مست بشمعاشق یک دست بشم

بدون تو نیست بودمامشب می خوام هست بشم

امشب پروبال دارم شور دارم حال دارم

امشب تو این سینه دلی خوشا براحوال دارم

متن آهنگ حرف نگفته از امید

امشب پروبال دارم شور دارم حال دارم

امشب تو این سینه دلی خوشا براحوال دارم

امشب می خوام مست بشمعاشق یک دست بشمبدون تو نیست بودمامشب می خوام هست بشم

یه جون نا قابلی هستبذارفدای تو بشه

بیفته زیر قدماتتاخاک پای تو بشه

Added by [email protected] translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background