متن آهنگ Ey Daad از Omid Hajili

آلبوم: Hajilitto

👁 ٦٣ای دادای داد

ندارم خبرش

ای دادبی داد

ندارم خبرش

رفتم ورفتم بگردم پی یار

انگارکه یارم رفته ازاین دیار

ازش ندیدم نشون واثری

هیچکی زیارم نداره خبرے

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ای دادای داد

ندارم خبرش

ای دادبی داد

ندارم خبرش

گشتم وگشتم ندیدم رخ یار

تاکی بمونم آخی چشم انتظار

زیادیاروم توبیداری وخواب

متن آهنگ Ey Daad از Omid Hajili

موبیقراروم بیابرمو بتاب

ای دادای دادندارم خبرش

ای دادبی داد

ندارم خبرش

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background