تصویر آهنگ Najwa 2000 Medley از Najwa Karam

متن آهنگ Najwa 2000 Medley از Najwa Karam

👁 ٥٧We may all fall down translate

But we all get up translate

Hold your head up, Malaysia translate

After the rain comes the sun translate

We may all fall down translate

But we all get up translate

Hold your head up, Malaysia translate

After the rain comes the sun translate

When life gets cold and skies aren't blue translate

You're not alone translate

I'm *** for you translate

My brothers and sisters translate

We'll see you through translate

We may all fall down translate

But we all get up translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Hold your head up, Malaysia translate

After the rain comes the sun translate

These are the times we must get through translate

Courage and wisdom must live in you translate

The way of our future lies in you translate

From the rising of the sun translate

Together we are one translate

We are stronger translate

Stronger forever translate

From the rising of the sun translate

Together we are one translate

We are stronger translate

Stronger forever translate

We may all fall down translate

متن آهنگ Najwa 2000 Medley از Najwa Karam

But we all get up translate

Hold your head up, Malaysia translate

After the rain comes the sun translate

Oh... Oh... Oh... translateWe may oh all fall down translate

But we all get up translate

Hold your head up, Malaysia translate

Hold your head up, Malaysia translate

Hold your head up, Malaysia translate

After the rain comes the sun translate

After the rain comes the sun translate

So keep your head up, Malaysia translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background