تصویر آهنگ Hayloft از Mother Mother

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Hayloft از Mother Mother

آلبوم: O My Heart

👁 ٢٤٠٢٧
امتیاز ٧.٦ از ٤٤ نظرMy daddy's got a gun ددی من اسحله داره

My daddy's got a gun ددی من اسحله داره

My daddy's got a gun ددی من اسحله داره

You better run تو بهتره فرار کنی

My daddy's got a gun ددی من اسحله داره

My daddy's got a gun ددی من اسحله داره

My daddy's got a gun ددی من اسحله داره

Ga-ga-ga-ga-ga گا گا گا گا گا

It started with the Hayloft a-creakin' با صدای جیر جیر انبار علوفه شروع شد

Well, it just started in the hay (loft) خب، این فقط شروع شد در زیرشیروانی

With his long-johns on, Pop went a-creeping پاپ با لباس‌های بلندش، خزنده شد

Out to the barn, up to the hay بیرون به انبار، تا یونجه

دانلود آهنگ Hayloft از Mother Mother

Young lovers and they are not sleeping جوانان عاشق و آنها نمیخوابند

Young lovers in the hay (loft) دوستداران جوان در یونجه (شیروانی قرار دادن)

With his gun turned on, Pop went a-creeping با روشن شدن اسلحه اون پاپ وحشت میکنه

Out to the barn, up to the hay (loft) بیرون به انبار، تا یونجه

My daddy's got a gun ددی من اسحله داره

My daddy's got a gun ددی من اسحله داره

My daddy's got a gun ددی من اسحله داره

You better run تو بهتره فرار کنی

My daddy's got a gun ددی من اسحله داره

My daddy's got a gun ددی من اسحله داره

My daddy's got a gun ددی من اسحله داره

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Ga-ga-ga-ga-ga گا گا گا گا گا

Ahh, yeah, yeah, yeah آه، آره، آره، آره

Ahh, yeah, yeah, yeah آه، آره، آره، آره

Ahh, yeah, yeah, yeah آه، آره، آره، آره

Ahh, yeah, yeah, yeah آه، آره، آره، آره

Ga-ga-ga-ga-ga گا گا گا گا گا

My daddy's got a gun ددی من اسحله داره

My daddy's got a gun ددی من اسحله داره

My daddy's got a gun ددی من اسحله داره

You better run تو بهتره فرار کنی

My daddy's got a gun ددی من اسحله داره

My daddy's got a gun ددی من اسحله داره

My daddy's got a gun ددی من اسحله داره

Ga-ga-ga-ga-ga گا گا گا گا گا

It started with the Hayloft a-creakin' با صدای جیر جیر انبار علوفه شروع شد

Well, it just started in the hay خوب، تازه از یونجه شروع شد

With his longjohns on, Pop went a-creeping پاپ با جان های بلندش به حالت خزنده رفت

Out to the barn, up to the hay (loft) بیرون به انبار، تا یونجه

Young lovers with their legs *** in knots عاشقان جوان با پاهای گره بسته

Young lovers with their legs *** in love عاشقان جوان با پاهای بسته در عشق

With his long, tall gun, Pop went a-creeping با تفنگ بلند و بلندش، پاپ خزنده به راه افتاد

To blow their Hayloft bedheads straight off تا سر تخت های یونجه خود را مستقیم باد کنند

متن آهنگ Hayloft از Mother Mother

My daddy's got a gun ددی من اسحله داره

My daddy's got a gun ددی من اسحله داره

My daddy's got a gun ددی من اسحله داره

You better run تو بهتره فرار کنی

My daddy's got a gun ددی من اسحله داره

My daddy's got a gun ددی من اسحله دارهMy daddy's got a gun ددی من اسحله داره

You better run تو بهتره فرار کنی

My daddy's got a gun ددی من اسحله داره

My daddy's got a gun ددی من اسحله داره

My daddy's got a gun ددی من اسحله داره

You better run تو بهتره فرار کنی

My daddy's got a gun ددی من اسحله داره

My daddy's got a gun ددی من اسحله داره

My daddy's got a gun ددی من اسحله داره

Ga-ga-ga-ga-ga گا گا گا گا گا

Ahh, yeah, yeah, yeah آه، آره، آره، آره

Ahh, yeah, yeah, yeah آه، آره، آره، آره

Ahh, yeah, yeah, yeah آه، آره، آره، آره

Ahh, yeah, yeah, yeah آه، آره، آره، آره

Ga-ga-ga-ga-ga گا گا گا گا گا

Ga-ga-ga-ga گا گا گا گا

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

user avatar
MATIN
 
0
عالیییییییییییییی

user avatar
Abbas
 
0
خیلی خوشحالم قسمت دومشم بعد 12 سال اومده. اونم چکش کنید

user avatar
 
1
ترجمش خوبه ولی آهنگش کو مهم آهنگشه😐

user avatar
 
1
مرسی ترجمه خوب بود ولی خود آهنگ کوشش😶

user avatar
masih
 
0
خوب بود خیلی

user avatar
masih
 
0
خوبه

user avatar
L
 
0
Hi

user avatar
ویانا
 
0
عالی بود عالی
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background