متن و ترجمه آهنگ BAAM از MOMOLAND

آلبوم: Fun to The World

👁 ٥٤Hangul translate

Bae bae bae translate

BAAM, BAAM! بام! بام!

Bae bae bae translate

BAAM, BAAM! بام! بام!

자꾸 어지러워 생각지도 못한 translate

네가 hook, hook, hook 들어와 배앰 (배앰) translate

나를 흔들어 무심하게 던진 말에 با حرفای بی‌تفاوتت کار منو ساختی

Pick, pick, pick 쓰러져 배앰 (배앰) translate

영혼 없는 듯 (들었다) translate

차가운 말투 (놨다) translate

네가 보는 (no doubt) میبینی؟ (بدون شک)

시선에 (no doubt) میتونی حسش کنی؟ (بدون شک)

나는 없고 (굳이 왜, 굳이 왜, 굳이 왜, 굳이 왜?) حاضری بدون من باشی؟ (آره) چرا؟ چرا؟ چرا؟

선을 긋는 듯 (이랬다) translate

벽을 치던 (저랬다, 저랬다) translate

그런 네가 어떻게? translate

Oh 네가 어떻게? Why? translate

네 눈을 본다, 눈을 본다, 눈을 본다 ooh ooh ooh translate

빠져든다, 빠져든다 난 ooh ooh ooh translate

눈을 감아도 oh, 자꾸만 보여 oh translate

어떻게 해? Baby tell me why چطور؟ عزیزم بهم بگو چرا!

널 보면 뛰는 마음 마음 마음 translate

생각나 매일 밤 밤 밤 و یاد هرشب میوفتم

자꾸 oh 내가 왜 이래 베베 translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

갈수록 더 숨길 수 없는 마음 마음 마음 دیگه نمیتونم حرف دلمو پنهان کنم

널 보면 자꾸 이렇게 또 میخوام بازم اینجوری ببینمت

Oh 내가 왜 이래 베베, 베베, 베베 translate

Bae bae bae translate

BAAM, BAAM! بام! بام!

Bae bae bae translate

BAAM, BAAM! بام! بام!

Uh, 네가 날 보니까 (yeah yeah) translate

나도 널 보잖아 (woop, woop!) translate

뚜루루뚜 삐비빅 translate

Signal 보내잖아 translate

Eh-eh 동공이 흔들려 translate

Hmm-hmm 심박이 빨라져 (ya-ah) translate

네가 날 보니까 배앰 translate

관심 없는 듯 (조였다) translate

짧은 네 말투 (풀었다) translate

갑자기분 (no doubt) translate

위기는 (no doubt) translate

싸늘하게 (굳이 왜, 굳이 왜, 굳이 왜, 굳이 왜?) translate

벽을 치는 듯 (밀었다) translate

선을 긋던 (당겨, 당겨) translate

그런 너를 어떡해? translate

Oh 너를 어떡해? Why? translate

내 눈을 본다, 눈을 본다, 눈을 본다 ooh ooh ooh translate

빠져든다, 빠져든다 넌 ooh ooh ooh translate

متن آهنگ BAAM از MOMOLAND

꿈속에서도 oh, 자꾸만 보여 oh translate

어떻게 해? Baby tell me why! translate

널 보면 뛰는 마음 마음 마음 translate

생각나 매일 밤 밤 밤 و یاد هرشب میوفتم

자꾸 oh 내가 왜 이래 베베 translate

갈수록 더 숨길 수 없는 마음 마음 마음 دیگه نمیتونم حرف دلمو پنهان کنم

널 보면 자꾸 이렇게 또 میخوام بازم اینجوری ببینمتOh 내가 왜 이래 베베, 베베, 베베 translate

한순간에 BAAM translate

날 내려놓게 하는 baby translate

You u u u u u translate

갑자기 BAAM translate

정신없게 흔들어대는 translate

You u u u u u translate

널 보면 뛰는 마음 마음 마음 (baby tonight!) translate

생각나 매일 밤 밤 밤 و یاد هرشب میوفتم

자꾸 oh 내가 왜 이래 베베 (oh 내가 왜 이래 baby, baby) translate

갈수록 더 숨길 수 없는 마음 마음 마음 دیگه نمیتونم حرف دلمو پنهان کنم

널 보면 자꾸 이렇게 또 (또) translate

Oh 내가 왜 이래 베베, 베베, 베베 translate

Bae bae bae translate

BAAM, BAAM! بام! بام!

Bae bae bae translate

BAAM, BAAM! بام! بام!

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background