متن آهنگ Benevis Az Sar-e Khat از محسن یگانه
بنویس از سر خط

بنویس که دلت دیگه به یاد اون نیست

بنویس که بدونه

وقتی نباشه قلبت از غصه خون نیست

اون که گذاشت و رفت

یه روز سرش به سنگ میخوره بر میگرده

دیگه صداش نکن

بذار خودش بیاد دنبالت بگرده

بنویس از سر خط

بنویس که دلت دیگه به یاد اون نیست

بنویس که بدونه

وقتی نباشه قلبت از غصه خون نیست

اون که گذاشت و رفت

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

یه روز سرش به سنگ میخوره برمی گرده

دیگه صداش نکن

بذار خودش بیاد دنبالت بگرده

دیگه گریه نکن اخه اشک تو باعث شادی اونه

دیگه بپاش نسوز اخه اون واسه تو دیگه دل نمیسوزونه

اگه میخواست میموند حالا که رفت و غصش رفته ز یادم

اگه پیشم میموند میدید جز اون به هیشکی دل نمیدادم

دیگه گریه نکن اخه اشک تو اعث شادی اونه

دیگه بپاش نسوز اخه اون واسه تو دیگه دل نمیسوزونه

اگه میخواست میموند

حالا که رفت غصش رفته ز یادم

اگه پیشم میموند میدید جز اون به هیشکی دل نمیدادم

متن آهنگ Benevis Az Sar-e Khat از محسن یگانه

بنویس از سر خط

بنویس که دلت دیگه بیاد اون نیست

بنویس که بدونه وقتی نباشه قلبت از غصه خون نیست

اون که گذاشت و رفتیه روز سرش به سنگ میخوره برمیگرده

دیگه صداش نکن بذار خودش بیاد دنبالت بگرده

دیگه گریه نکن اخه اشک تو باعث شادی اونه

دیگه بپاش نسوز اخه اون واسه تو دیگه دل نمیسوزونه

اگه میخواست میموند

حالا که رفت غصش رفته ز یادم

اگه پیشم میموند میدید جز اون به هیشکی دل نمیدادم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background