تصویر آهنگ Shab Afrooz از Mohammad Esfahani

متن آهنگ Shab Afrooz از Mohammad Esfahani

👁 ٧٧بینی جهان را خود را نبینی

تا چند جانا غافل نشینی

نور قدیمی شب را بر افروز

دست کلیمی در آستینی

بیرون قدم نه از دور آفاق

تو پیش از اینی تو بیش از اینی

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

جانی که بخشند دیگر نگیرند

مرگ است صیدی تو در کمینی

صورتگری را از من بیاموز

شاید که خود را باز آفرینی

صورتگری را از من بیاموز

متن آهنگ Shab Afrooz از Mohammad Esfahani

شاید که خود را باز آفرینیسرکش مشو که چون شمع ازغیرتت بسوزد

دلبر که در کف او موم است سنگ خـــارا!

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background