متن آهنگ Maro ey doost از Mohammad Esfahani

آلبوم: Barakat

👁 ٦١مرو ای دوست

مرو ای دوست

مرو از دست من ای یار

که منم زنده به بوی تو

به گل روی تو

مرو ای دوست

مرو ای دوست

بنشین با من و دل

بنشین تا برسم مگر به شب موی تو

تو نباشی چه امیدی به دل خسته من

تو که خاموشی

بی تو به شام و سحر چه کنم با غم تو

مرو ای دوست

مرو ای دوست

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

مرو از دست من ای یار

که منم زنده به بوی تو

به گل روی تو

بنشین تا بنشانی نفسی آتش دل

بنشین تا برسم مگر به شب موی تو

تو نباشی چه امیدی به دل خسته من

تو که خاموشی

بی تو به شام و سحر چه کنم با غم تو

چه کنم با دل تنها که نشد باور من

تو و ویرانی

خاموشی

کوهم اگر چه کنم با غم تو

(چه کنم با دل تنها چه کنم با غم دل)

(چه کنم با این درد دل من ای دل من)

متن آهنگ Maro ey doost از Mohammad Esfahani

چه کنم با دل تنها چه کنم با غم دل

چه کنم با این درد دل من ای دل من

چه کنم با دل تنها چه کنم با غم دل

چه کنم با این درد دل من ای دل منچه کنم با دل تنها چه کنم با غم دل

چه کنم با این درد دل من ای دل من

چه کنم با دل تنها چه کنم با غم دل

چه کنم با این درد دل من ای دل من

(چه کنم با دل تنها)

(چه کنم با دل تنها)

(چه کنم با این درد)

(دل من ای دل)

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background