تصویر آهنگ Safaye Ashk از معین

دانلود + متن آهنگ Safaye Ashk از معین

آلبوم: Safar

👁 ٩٠نه از آشنایان وفا دیده ام

نه در باده نوشان صفا دیده ام

زنامردمیها نرنجد دلم

که از چشم خود هم خطا دیده ام

به خاکستر دل نگیرد شرار

من از برق چشمی بلا دیده ام

وفای تو را نازم ای اشک غم

دانلود آهنگ Safaye Ashk از معین

که در دیده عمری تورا دیده ام

نه از آشنایان وفا دیده ام

نه در باده نوشان صفا دیده ام

زنامردمیها نرنجد دلم

که از چشم خود هم خطا دیده ام

طبیبا مکن منعم از جام می

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

که درد درون را دوا دیده ام

حریم خدا شد چه شبها دلم

که خود را ز عالم جدا دیده ام

از آن رو نریزد سرشکم ز چشم

که در قطره هایش خدا دیده ام

برو صاف شو تا خدابین شوی

ببین من خدا را کجا دیده ام

نه از آشنایان وفا دیده ام

نه در باده نوشان صفا دیده ام

زنامردمیها نرنجد دلم

که از چشم خود هم خطا دیده ام

طبیبا مکن منعم از جام می

متن آهنگ Safaye Ashk از معین

که درد درون را دوا دیده ام

حریم خدا شد چه شبها دلم

که خود را ز عالم جدا دیده اماز آن رو نریزد سرشکم ز چشم

که در قطره هایش خدا دیده ام

برو صاف شو تا خدابین شوی

ببین من خدا را کجا دیده ام

نه از آشنایان وفا دیده ام

نه در باده نوشان صفا دیده ام

زنامردمیها نرنجد دلم

که از چشم خود هم خطا دیده ام

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background