متن آهنگ Pareecheh از معین

- 40 Golden Hits of Moein

- 0 👁ﻣﯿﺨﻮﻧﻢ ﺑﻪ ﻫﻮﺍﯼ ﺗﻮ ﭘﺮﯾﭽﻬﺮ ﭼﻪ ﻗﺪﺭ ﺧﺎﻟﯿﻪ ﺟﺎﯼ ﺗﻮ ﭘﺮﯾﭽﻬﺮ ﺩﻟﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﻫﻮﺍﯾﺖ ، ﻭﺍﯼ ﭘﺮﯾﭽﻬﺮ ﺩﻟﻢ ﺗﻨﮕﻪ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺗﻮ ﺭﻭ ﻣﯿﻄﻠﺒﻢ ، ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻮﯾﯽ ﺗﺎﺏ ﻭ ﺗﺒﻢ ، ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﭼﺸﺎﺕ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﻗﺼﻪ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﺷﺒﻢ ، ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻮ ﺍﺯ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﯾﮏ ﺷﺒﯽ ﭘﺮﯾﭽﻬﺮ ﺑﺠﺰ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﯿﭽﻪ ﭘﺮﯾﭽﻬﺮ ﯾﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻫﻤﻪ ﻫﯿﭽﻪ ﻭﺍﯼ ﭘﺮﯾﭽﻬﺮ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﯽ ﺗﻮ ﻫﯿﭽﻪ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﺗﻮ ﺷﺐ ﻭ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ﻏﺰﻝ ﺩﯾﺪﻡ ﻭ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻢ ﺗﻮ ﻫﺮ ﺑﯿﺖ ﻏﺰﻝ ﻗﺼﻪ ﭼﺸﻤﺎﺕ

ﺩﻟﻢ ﻗﺎﻓﯿﻪ ﺷﺪ ، ﻗﺎﻓﯿﻪ ﺑﺎﺧﺘﻢ ﺷﺐ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﻗﯿﻤﺘﯿﺘﺮﯾﻨﻪ ، ﺑﻪ ﺍﻧﮕﺸﺘﺮ ﻋﻤﺮ ﻣﻦ ﻧﮕﯿﻨﻪ ﻫﻤﻪ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻫﻤﯿﻨﻪ ، ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮﻗﯿﺘﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮ ﺍﺯ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﯾﮏ ﺷﺒﯽ ﭘﺮﯾﭽﻬﺮ ﺑﺠﺰ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﯿﭽﻪ ﭘﺮﯾﭽﻬﺮ ﯾﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻫﻤﻪ ﻫﯿﭽﻪ ﻭﺍﯼ ﭘﺮﯾﭽﻬﺮ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﯽ ﺗﻮ ﻫﯿﭽﻪ download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
ﺗﻮ ﻣﻌﺠﻮﻥ ﮔﻞ ﻭ ﻣﺨﻤﻞ ﻧﻮﺭﯼ ﭘﺮﯾﻮﺍﺭﻩ ﻗﺼﻪ ﻫﺎﯼ ﺣﻮﺭﯼ ﺗﻤﻮﻡ ﻗﺼﻪ ﻫﺎ ﺑﯽ ﺗﻮ ﻣﯿﻤﯿﺮﻥ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺳﻨﮓ ﺻﺒﻮﺭﯼ ﺗﻮ ﺭﻭ ﻣﯿﻄﻠﺒﻢ ، ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻮﯾﯽ ﺗﺎﺏ ﻭ ﺗﺒﻢ ، ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﭼﺸﺎﺕ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﻗﺼﻪ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﺷﺒﻢ ، ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻮ ﺍﺯ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﯾﮏ ﺷﺒﯽ ﭘﺮﯾﭽﻬﺮ ﺑﺠﺰ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﯿﭽﻪ ﭘﺮﯾﭽﻬﺮ ﯾﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻫﻤﻪ ﻫﯿﭽﻪ ﻭﺍﯼ ﭘﺮﯾﭽﻬﺮ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﯽ ﺗﻮ ﻫﯿﭽﻪ

ﺗﻮ ﺭﻭ ﻣﯿﻄﻠﺒﻢ ، ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻮﯾﯽ ﺗﺎﺏ ﻭ ﺗﺒﻢ ، ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﭼﺸﺎﺕ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﻗﺼﻪ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﺷﺒﻢ ، ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻮ ﺍﺯ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﯾﮏ ﺷﺒﯽ ﭘﺮﯾﭽﻬﺮ ﺑﺠﺰ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﯿﭽﻪ ﭘﺮﯾﭽﻬﺮ ﯾﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻫﻤﻪ ﻫﯿﭽﻪ ﻭﺍﯼ ﭘﺮﯾﭽﻬﺮ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﯽ ﺗﻮ ﻫﯿﭽﻪ download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه