متن آهنگ Pareecheh از معین

👁 ٨٨ﻣﯿﺨﻮﻧﻢ ﺑﻪ ﻫﻮﺍﯼ ﺗﻮ ﭘﺮﯾﭽﻬﺮ

ﭼﻪ ﻗﺪﺭ ﺧﺎﻟﯿﻪ ﺟﺎﯼ ﺗﻮ ﭘﺮﯾﭽﻬﺮ

ﺩﻟﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﻫﻮﺍﯾﺖ ، ﻭﺍﯼ ﭘﺮﯾﭽﻬﺮ

ﺩﻟﻢ ﺗﻨﮕﻪ ﺑﺮﺍﯾﺖ

ﺗﻮ ﺭﻭ ﻣﯿﻄﻠﺒﻢ ، ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ

ﺗﻮﯾﯽ ﺗﺎﺏ ﻭ ﺗﺒﻢ ، ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ

ﭼﺸﺎﺕ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﻗﺼﻪ ﺍﺳﺖ

ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﺷﺒﻢ ، ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ

ﺗﻮ ﺍﺯ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﯾﮏ ﺷﺒﯽ ﭘﺮﯾﭽﻬﺮ

ﺑﺠﺰ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﯿﭽﻪ ﭘﺮﯾﭽﻬﺮ

ﯾﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻫﻤﻪ ﻫﯿﭽﻪ ﻭﺍﯼ ﭘﺮﯾﭽﻬﺮ

ﺩﻧﯿﺎ ﺑﯽ ﺗﻮ ﻫﯿﭽﻪ

ﻣﻦ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﺗﻮ ﺷﺐ ﻭ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ

ﻏﺰﻝ ﺩﯾﺪﻡ ﻭ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻢ

ﺗﻮ ﻫﺮ ﺑﯿﺖ ﻏﺰﻝ ﻗﺼﻪ ﭼﺸﻤﺎﺕ

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ﺩﻟﻢ ﻗﺎﻓﯿﻪ ﺷﺪ ، ﻗﺎﻓﯿﻪ ﺑﺎﺧﺘﻢ

ﺷﺐ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﻗﯿﻤﺘﯿﺘﺮﯾﻨﻪ ، ﺑﻪ ﺍﻧﮕﺸﺘﺮ ﻋﻤﺮ ﻣﻦ ﻧﮕﯿﻨﻪ

ﻫﻤﻪ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻫﻤﯿﻨﻪ ، ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮﻗﯿﺘﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺯﻣﯿﻨﻪ

ﺗﻮ ﺍﺯ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﯾﮏ ﺷﺒﯽ ﭘﺮﯾﭽﻬﺮ

ﺑﺠﺰ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﯿﭽﻪ ﭘﺮﯾﭽﻬﺮ

ﯾﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻫﻤﻪ ﻫﯿﭽﻪ ﻭﺍﯼ ﭘﺮﯾﭽﻬﺮ

ﺩﻧﯿﺎ ﺑﯽ ﺗﻮ ﻫﯿﭽﻪ

ﺗﻮ ﻣﻌﺠﻮﻥ ﮔﻞ ﻭ ﻣﺨﻤﻞ ﻧﻮﺭﯼ

ﭘﺮﯾﻮﺍﺭﻩ ﻗﺼﻪ ﻫﺎﯼ ﺣﻮﺭﯼ

ﺗﻤﻮﻡ ﻗﺼﻪ ﻫﺎ ﺑﯽ ﺗﻮ ﻣﯿﻤﯿﺮﻥ

ﮐﻪ ﺗﻮ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺳﻨﮓ ﺻﺒﻮﺭﯼ

ﺗﻮ ﺭﻭ ﻣﯿﻄﻠﺒﻢ ، ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ

ﺗﻮﯾﯽ ﺗﺎﺏ ﻭ ﺗﺒﻢ ، ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ

ﭼﺸﺎﺕ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﻗﺼﻪ ﺍﺳﺖ

متن آهنگ Pareecheh از معین

ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﺷﺒﻢ ، ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ

ﺗﻮ ﺍﺯ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﯾﮏ ﺷﺒﯽ ﭘﺮﯾﭽﻬﺮ

ﺑﺠﺰ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﯿﭽﻪ ﭘﺮﯾﭽﻬﺮ

ﯾﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻫﻤﻪ ﻫﯿﭽﻪ ﻭﺍﯼ ﭘﺮﯾﭽﻬﺮ

ﺩﻧﯿﺎ ﺑﯽ ﺗﻮ ﻫﯿﭽﻪﺗﻮ ﺭﻭ ﻣﯿﻄﻠﺒﻢ ، ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ

ﺗﻮﯾﯽ ﺗﺎﺏ ﻭ ﺗﺒﻢ ، ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ

ﭼﺸﺎﺕ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﻗﺼﻪ ﺍﺳﺖ

ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﺷﺒﻢ ، ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ

ﺗﻮ ﺍﺯ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﯾﮏ ﺷﺒﯽ ﭘﺮﯾﭽﻬﺮ

ﺑﺠﺰ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﯿﭽﻪ ﭘﺮﯾﭽﻬﺮ

ﯾﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻫﻤﻪ ﻫﯿﭽﻪ ﻭﺍﯼ ﭘﺮﯾﭽﻬﺮ

ﺩﻧﯿﺎ ﺑﯽ ﺗﻮ ﻫﯿﭽﻪ

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background