متن آهنگ کوچه از معین

Koucheh

👁 ٨٣امشب ای سرو من در کنار کیستی

دوش بودی یار من . امروز یار کیستی

برده ای صبر و قرار از من

رفتی از نظر . ای قرار جان و دل

ای قرار جان و دل . صبر و قرار کیستی

امشب سر هر کوچه دنبال تو می گردم

هر ره گذری گوید من عاشق و ولگردم

از ره گذران پرسم . من جا و مکان تو

بر هر گذری گویم . من نام و نشان تو

گر می شنوی صوتم . اواز ده اینجایم

تا پر بکشم سویت . من با دل شیدایم

من دور تو می گردم .من دور تو می گردم

من دور تو می گردم .من دور تو می گردم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

در مسجد و میخانه من نام تو را گویم

در کعبه و بت خانه .من باز تو را جویم

گر می شنوی صوتم . اواز ده اینجایم

تا پر بکشم سویت . من با دل شیدایم

من دور تو می گردم .من دور تو می گردم

من دور تو می گردم .من دور تو می گردم

امشب سر هر کوچه دنبال تو می گردم

هر ره گذری گوید من عاشق و ولگردم

از ره گذران پرسم . من نام و نشان تو

بر هر گذری گویم .من جا و مکان تو

گر می شنوی صوتم . اواز ده اینجایم

تا پر بکشم سویت . من با دل شیدایم

متن آهنگ کوچه از معین

من دور تو می گردم .من دور تو می گردم

من دور تو می گردم .من دور تو می گردم

در مسجد و میخانه من باز تو را جویمدر کعبه و بت خانه .من نام تو را گویم

گر می شنوی صوتم . اواز ده اینجایم

تا پر بکشم سویت . من با دل شیدایم

من دور تو می گردم .من دور تو می گردم

من دور تو می گردم .من دور تو می گردم

من دور تو می گردم .من دور تو می گردم

من دور تو می گردم .من دور تو می گردم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background