تصویر آهنگ With a Little Love از Modern Talking

دانلود + متن + ترجمه آهنگ With a Little Love از Modern Talking

👁 ١٠٥٠
امتیاز ١٠.٠ از ٣ نظرThey said, "Oh yeah, it's a tough world اوه، روزگار سختی است

You're restless and you're young" تو جوان و بیقراری

I said, "Oh girl, it's a good twirl من گفتم: اوه دختر، این چرخش خوبی است

And your time will come, your time will come" و زمان شما هم خواهد رسید، زمان شما هم خواهد رسید

They said, "You came from the wrong side آنها گفتند: تو اشتباه کردی

He's a page from the end of the book" او ورقی از آخر کتاب است

I said, "You came from the right side من گفتم: شما راست میگویید

Took me just one look, then you understood" فقط یک نگاه به من انداختید، و آن وقت فهمیدید

دانلود آهنگ With a Little Love از Modern Talking

With a Little Love, you will survive با یک عشق کوچک، شما زنده خواهید ماند

With a Little Love, you will get by با یک عشق کوچک، شما خواهید رسید

Do what you want, go your own way هر کاری میخواهید بکنید، راه خودتان را بروید

'Cause it's your life زیرا این زندگی شماست

Life زندگی

With a Little Love, you'll make a start با یک عشق کوچک، شما از اول شروع میکنید

Yeah, why lovers break each other's heart بله، چرا عاشقان دل همدیگر را میشکنند؟

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Do what you want, go your own way هر کاری میخواهید بکنید، راه خودتان را بروید

'Cause it's your life زیرا این زندگی شماست

They said, "No future, forget it آنها گفتند: آینده ای وجود ندارد، آن را فراموش کن

You came from the wrong side of town" تو از راه اشتباه وارد شهر شدی

I said, "Don't listen, don't let it من گفتم: به اون گوش نکنید، به اون اجازه ندید

Let it bring you down, make you wear a frown" که شما رو زمین بزنه، شما رو افسرده کنه

They said, "Oh, let him down easy آنها گفتند: اوه، تحقیر کردن او آسان است

Laugh at the heart you have won" قلبی که فاتح آن شده ای را رها کن

I said, "That life is for living من گفتم: عشق برای زیستن است

Like the morning sun, it had just began" مثل خورشید صبحگاهی، که تازه طلوع کرده است

With a Little Love, you will survive با یک عشق کوچک، شما زنده خواهید ماند

With a Little Love, you will get by با یک عشق کوچک، شما خواهید رسید

Do what you want, go your own way هر کاری میخواهید بکنید، راه خودتان را بروید

'Cause it's your life زیرا این زندگی شماست

متن آهنگ With a Little Love از Modern Talking

Life زندگی

With a Little Love, you'll make a start با یک عشق کوچک، شما از اول شروع میکنید

Yeah, why lovers break each other's heart بله، چرا عاشقان دل همدیگر را میشکنند؟

Do what you want, go your own way هر کاری میخواهید بکنید، راه خودتان را بروید'Cause it's your life زیرا این زندگی شماست

With a Little Love, you'll make a start با یک عشق کوچک، شما از اول شروع میکنید

Yeah, why lovers break each other's heart بله، چرا عاشقان دل همدیگر را میشکنند؟

Do what you want, go your own way هر کاری میخواهید بکنید، راه خودتان را بروید

'Cause it's your life زیرا این زندگی شماست

With a Little Love, you'll make a start با یک عشق کوچک، شما از اول شروع میکنید

Yeah, why lovers break each other's heart بله، چرا عاشقان دل همدیگر را میشکنند؟

Do what you want, go your own way هر کاری میخواهید بکنید، راه خودتان را بروید

'Cause it's your life زیرا این زندگی شماست

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background