تصویر آهنگ Sexy Sexy Lover (vocal version) از Modern Talking

دانلود + متن آهنگ Sexy Sexy Lover (vocal version) از Modern Talking

👁 ٨٩٩
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظرOh, I tell you once and I tell you twice translate

I'll be there for you in your paradise translate

Oh, please stay with me and I show you what I feel translate

You're the nearest thing to Heaven girl translate

Baby, just for you, I'll fly around the world translate

Oh, everything I'll do, I do it just for you translate

My sexy, *** lover, oh, tell me there's no other translate

دانلود آهنگ Sexy Sexy Lover (vocal version) از Modern Talking

Tell me, there's no other, deep in your heart translate

My sexy, *** lover, I wanna be your cover translate

There's no other, who's breaking apart translate

Oh, my *** little lover, swear there is no other translate

I'll feel alone, when I'm coming home translate

Oh, my *** little lover, tell me there's no other translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

'Cause when I'm down, I need you all around translate

I *** not a man, who wants to be alone translate

There's a place for us, we can't go wrong translate

Oh baby, you an I, we're flying one mile high translate

We are more than two, you are more than one translate

And my love for you is burning like the sun translate

Oh, everything I'll do, I do it just for you translate

My sexy, *** lover, oh, tell me there's no other translate

Tell me, there's no other, deep in your heart translate

My sexy, *** lover, I wanna be your cover translate

There's no other, who's breaking apart translate

Oh, my *** little lover, swear there is no other translate

متن آهنگ Sexy Sexy Lover (vocal version) از Modern Talking

I'll feel alone, when I'm coming home translate

Oh, my *** little lover, tell me there's no other translate

'Cause when I'm down, I need you all around translate

My sexy, *** lover, I wanna be your cover translateThere's no other, who's breaking apart translate

My sexy, *** lover, I wanna be your cover translate

There's no other, who's breaking apart translate

Oh, my *** little lover, swear there is no other translate

I'll feel alone, when I'm coming home translate

Oh, my *** little lover, tell me there's no other translate

'Cause when I'm down, I need you all around translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background