تصویر آهنگ Genghis Khan از Miike Snow

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Genghis Khan از Miike Snow

👁 ٨٦٧
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظرI know there's no form میدونم هیچ فرمی وجود نداره

And no labels to put on و بدون برچسب برای گذاشتن

To this thing we keep به این چیزی که ما نگه می داریم

And dip into when we need و در مواقعی که نیاز داریم وارد آن شویم

And I don't have the right و من حق ندارم

To ask where you go at night تا بپرسم شب کجا می روی

But the waves hit my head اما امواج به سرم برخورد کردند

To think someone's in your bed اینکه فکر کنید کسی در رختخواب شماست

I get a little bit Genghis Khan من دارم یکم چنگیزخان رو (بخاطر سنگدل بودن) درک میکنم

دانلود آهنگ Genghis Khan از Miike Snow

I don't want you to get it on من نمی خواهم شما آن را درگیر کنید

With nobody else but me (oooh) با هیچکس جز من

With nobody else but me با هیچکس جز من

I get a little bit Genghis Khan من دارم یکم چنگیزخان رو (بخاطر سنگدل بودن) درک میکنم

Don't want you to get it on نمی خواهم آن را به دست بیاوری

With nobody else but me (oooh) با هیچکس جز من

With nobody else but me با هیچکس جز من

And the lights, they glow و چراغ ها می درخشند

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Like I just lost the World War مثل اینکه جنگ جهانی را باختم

And the scene slips a way و صحنه به نوعی می لغزد

To the evenness I fake به یکنواختی که جعل می کنم

It's a cheat somewhere این یک تقلب در جایی است

Cause I don't really want you, girl چون من واقعا تو را نمیخواهم، دختر

But you can't be free اما شما نمی توانید آزاد باشید

Cause I'm selfish, I'm obscene چون من خودخواه هستم، من فحش هستم

I get a little bit Genghis Khan من دارم یکم چنگیزخان رو (بخاطر سنگدل بودن) درک میکنم

I don't want you to get it on من نمی خواهم شما آن را درگیر کنید

With nobody else but me (oooh) با هیچکس جز من

With nobody else but me با هیچکس جز من

I get a little bit Genghis Khan من دارم یکم چنگیزخان رو (بخاطر سنگدل بودن) درک میکنم

Don't want you to get it on نمی خواهم آن را به دست بیاوری

With nobody else but me (oooh) با هیچکس جز من

With nobody else but me با هیچکس جز من

Oooh I wanna make up my mind اوه میخوام تصمیمم رو بگیرم

متن آهنگ Genghis Khan از Miike Snow

But I don't know myself اما من خودم نمی دانم

No I don't know myself نه من خودم نمی دانم

Oooh I wanna make up my mind اوه میخوام تصمیمم رو بگیرم

But I don't know myself اما من خودم نمی دانم

No I don't know myself نه من خودم نمی دانم

Oooh I wanna make up my mind اوه میخوام تصمیمم رو بگیرمBut I don't know myself اما من خودم نمی دانم

No I don't know myself نه من خودم نمی دانم

I get a little bit Genghis Khan من دارم یکم چنگیزخان رو (بخاطر سنگدل بودن) درک میکنم

I don't want you to get it on من نمی خواهم شما آن را درگیر کنید

With nobody else but me (oooh) با هیچکس جز من

With nobody else but me با هیچکس جز من

I get a little bit Genghis Khan من دارم یکم چنگیزخان رو (بخاطر سنگدل بودن) درک میکنم

I don't want you to get it on من نمی خواهم شما آن را درگیر کنید

With nobody else but me (oooh) با هیچکس جز من

With nobody else but me با هیچکس جز من

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background