تصویر آهنگ Who Is It از Michael Jackson

متن و ترجمه آهنگ Who Is It از Michael Jackson

👁 ٢٠٧
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظرI gave her money بهش پول دادم

I gave her time براش زمان گذاشتم

I gave her everything همه چی بهش دادم

Inside one heart could find هر چیزی که توی قلبم پیدا می شد(رو بهش دادم)

I gave her passion من بهش انگیزه دادم

My very soul تمام روحمو

I gave her promises بهش قول ها

And secrets so untold و راز هایی ناگفتنی رو گفتم

And she promised me forever و اون بهم قول داد

And a day we'd live as one که برای همیشه و تا روزی که هردو زنده ایم

We made our vows پیمان هامونو داشته باشیم(نگه داریم)

We'd live a life anew از نو زندگی میکردیم

And she promised me in secret و اون در خفا به من قول داد

That she'd love me for all time که اون من رو برای همیشه دوست خواهد داشت

It's a promise so untrue قولی که خیلی نادرسته

Tell me what will i do? بهم بگو چی کار باید بکنم؟

And it doesn't seem to matter و به نظر میرسه مهم نیست

And it doesn't seem right این به نظر درست نمیاد

'cause the will has brought چون اراده آورده است

No fortune بدون ثروت

Still i cry alone at night هنوز شبا تو تنهاییم گریه می کنم

Don't you judge of my composure در مورد خونسردی من قضاوت نکن

'cause i'm lying to myself چون من دارم به خودم دروغ می گم

And the reason why she left me و دلیل اینکه چرا اون منو رها کرد

Did she find in someone else? شاید کس دیگه ای رو پیدا کرده؟

(Who Is It?) اون کیه؟

It is a friend of mine دوستمه؟(اون آدم که دختره باهاش به مایکل خیانت کرده)

(Who Is It?) اون کیه؟

Is it my brother! برادرمه؟

(Who Is It?) اون کیه؟

Somebody hurt my soul, now یکی الان داره روحم رو زخمی می کنه

(Who Is It?) اون کیه؟

I can't take this stuff no more من نمیتونم این چیزها رو بیشتر تحمل کنم

I *** the damned من نفرین شدم

I *** the dead من مردم

I *** the agony inside من عذاب درونی ام

The dying head سر در حال مرگ

This is injustice این غیرعادلانه است

Woe unto thee وای بر تو

I pray this punishment من دعا می کنم این مجازات

Would have mercy on me به من رحم خواهد کرد

And she promised me forever و اون بهم قول داد

That we'd live our life as one که ما زندگی مان را به عنوان یکی زندگی کنیم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

We made our vows پیمان هامونو داشته باشیم(نگه داریم)

We'd live a love so true ما عاشقانه زندگی میکردیم

It seems that she has left me به نظر میرسه که اون من رو ترک کرده

For such reasons unexplained بخاطر دلایل غیرقابل توضیحی

I need to find the truth من نیاز دارم که حقیقت رو پیدا کنم

But see what will i do! ولی نگاه کن چیکار خواهم کرد!

And it doesn't seem to matter و به نظر میرسه مهم نیست

And it doesn't seem right این به نظر درست نمیاد

'cause the will has brought چون اراده آورده است

No fortune بدون ثروت

Still i cry alone at night هنوز شبا تو تنهاییم گریه می کنم

Don't you judge of my composure در مورد خونسردی من قضاوت نکن

'cause i'm bothered everyday چون من هر روز اذیت شدم

And she didn't leave a letter و اون نامه هم نگذاشت

She just up and ran away اون فقط بلند شد و فرار کرد

(Who Is It?) اون کیه؟

It is a friend of mine دوستمه؟(اون آدم که دختره باهاش به مایکل خیانت کرده)

(Who Is It?) اون کیه؟

Is it my brother? ایا اون برادرمه؟

(Who Is It?) اون کیه؟

Somebody hurt my soul, now یکی الان داره روحم رو زخمی می کنه

(Who Is It?) اون کیه؟

I can't take it 'cause i'm lonely نمیتونم تحمل کنم چون تنهام

(Who Is It?) اون کیه؟

It is friend of mine اون یکی از دوستامه

(Who Is It?) اون کیه؟

To me i'm bothered برای من که اذیت شدم

(Who Is It?) اون کیه؟

Somebody hurt my soul, now یکی الان داره روحم رو زخمی می کنه

(Who Is It?) اون کیه؟

I can't take it 'cause i'm lonely نمیتونم تحمل کنم چون تنهام

And it doesn't seem to matter و به نظر میرسه مهم نیست

And it doesn't seen right و این بنظر درست نیست

'cause the will has brought چون اراده آورده است

No fortune بدون ثروت

Still i cry alone at night هنوز شبا تو تنهاییم گریه می کنم

Don't you judge of my composure در مورد خونسردی من قضاوت نکن

'cause i'm lying to myself چون من دارم به خودم دروغ می گم

And the reason why she left me و دلیل اینکه چرا اون منو رها کرد

Did she find someone else? اون کس دیگه ای رو پیدا کرد؟

And it doesn't seem to matter و به نظر میرسه مهم نیست

And it doesn't seem right این به نظر درست نمیاد

'cause the will has brought چون اراده آورده است

متن آهنگ Who Is It از Michael Jackson

No fortune بدون ثروت

Still i cry alone at night هنوز شبا تو تنهاییم گریه می کنم

Don't you judge of my composure در مورد خونسردی من قضاوت نکن

'cause i'm bothered everyday چون من هر روز اذیت شدم

And she didn't leave a letter و اون نامه هم نگذاشت

She just up and ran away اون فقط بلند شد و فرار کرد

And it doesn't seem to matter و به نظر میرسه مهم نیست

And it doesn't seem right این به نظر درست نمیاد

'cause the will has brought چون اراده آورده است

No fortune بدون ثروت

Still i cry alone at night هنوز شبا تو تنهاییم گریه می کنم

Don't you judge of my composure در مورد خونسردی من قضاوت نکن

'cause i'm lying to myself چون من دارم به خودم دروغ می گم

And the reason why she left me و دلیل اینکه چرا اون منو رها کردDid she find someone else? اون کس دیگه ای رو پیدا کرد؟

And it doesn't seem to matter و به نظر میرسه مهم نیست

And it doesn't seem right این به نظر درست نمیاد

'cause the will has brought چون اراده آورده است

No fortune بدون ثروت

Still i cry alone at night هنوز شبا تو تنهاییم گریه می کنم

Don't you judge of my composure در مورد خونسردی من قضاوت نکن

'cause i'm bothered everyday چون من هر روز اذیت شدم

And she didn't leave a letter و اون نامه هم نگذاشت

She just up and ran away اون فقط بلند شد و فرار کرد

And it doesn't seem to matter و به نظر میرسه مهم نیست

And it doesn't seem right این به نظر درست نمیاد

'cause the will has brought چون اراده آورده است

No fortune بدون ثروت

Still i cry alone at night هنوز شبا تو تنهاییم گریه می کنم

Don't you judge of my composure در مورد خونسردی من قضاوت نکن

'cause i'm bothered everyday چون من هر روز اذیت شدم

And she didn't leave a letter و اون نامه هم نگذاشت

She just up and ran away اون فقط بلند شد و فرار کرد

And it doesn't seem to matter و به نظر میرسه مهم نیست

And it doesn't seem right این به نظر درست نمیاد

'cause the will has brought چون اراده آورده است

No fortune بدون ثروت

Still i cry alone at night هنوز شبا تو تنهاییم گریه می کنم

Don't you judge of my composure در مورد خونسردی من قضاوت نکن

'cause i'm lying to myself چون من دارم به خودم دروغ می گم

And the reason why she left me و دلیل اینکه چرا اون منو رها کرد

Did she find someone else? اون کس دیگه ای رو پیدا کرد؟

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

برترین مشارکت کنندگان:

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background