متن آهنگ Slave 2 The Rhythm (Remix) از Michael Jackson

👁 ١١٥부서지듯 내리는 lights translate

우릴 비추는 태양 저 너머 translate

물결을 타고 가 translate

들려온 소리와 translate

어느 꿈보다 눈부신 island translate

두 발에 닿으면 translate

하나 둘씩 펼쳐진 하늘이 translate

우릴 부르잖아 translate

바다보다 예쁜 예쁜 translate

너의 작은 손을 잡고 잡고 translate

같은 꿈을 꾸는 translate

여긴 Paradise Paradise translate

Para dise dise dise translate

별빛보다 밝은 밝은 translate

너의 미소가 난 좋아 좋아 translate

같은 꿈을 꾸는 translate

여긴 Paradise Paradise translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Para dise dise dise translate

어릴 적 그려보던 translate

꿈과 설렘 가득한 내일이 translate

있을 것 같아 translate

저 구름을 품고 있는 translate

저기 신비로운 푸른빛 translate

네 두 눈 속에 내려 translate

나도 몰래 내 맘이 설레어 translate

함께 떠나볼래 yeah translate

바다보다 예쁜 예쁜 translate

너의 작은 손을 잡고 잡고 translate

같은 꿈을 꾸는 translate

여긴 Paradise Paradise translate

Para dise dise dise translate

별빛보다 밝은 밝은 translate

너의 미소가 난 좋아 좋아 translate

متن آهنگ Slave 2 The Rhythm (Remix) از Michael Jackson

같은 꿈을 꾸는 translate

여긴 Paradise Paradise translate

Para dise dise dise translate

여기 푸른 island translate내 안에 시원하게 불어와 translate

너를 닮은 이 island translate

둘만이 듣는 파도소리와 translate

눈이 부신 island translate

이렇게 반짝이는 모래와 translate

너와 걷는 island translate

이렇게 이 여름을 채워가 translate

기억 속 저 편에 남아있는 translate

포근한 그 노래 노래 translate

불어오는 바람 타고 translate

네게로 네게로 지금 달려가 translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background