تصویر آهنگ Billie Jean از Michael Jackson

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Billie Jean از Michael Jackson

👁 ٢٤٦She was more like a beauty queen from a movie scene اون (ضمیر دختر) بیشتر شبیه یه ملکه جذاب از یه سکانس فیلم بود

I said, "Don't mind, but what do you mean, I *** the one من گفتم: مهم نیست، ولی منظورت چیه، من اولم (برترم)

Who will dance on the floor in the round?" کی میرقصه روی زمین توی دور؟

She said I *** the one who will dance on the floor in the round اون گفت من اون کسیم که میرقصه روی زمین توی راند

She told me her name: Billie Jean اون به من اسمشو گفت: بیلی جین

As she caused a scene همونطور که صحنه ایجاد میکرد

Then every head turned with eyes that dreamed of being the one هر سری میچرخید با چشمایی که ارزوشو داشتن

Who will dance on the floor in the round کی میرقصه روی زمین توی دور؟

People always told me, "Be careful of what you do مردم همیشه بهم میگفتن: مواظب باش چیکار میکنی

دانلود آهنگ Billie Jean از Michael Jackson

And don't go around breaking young girls' hearts" و دور و بر دخترای جوون با قلبای شکسته نرو

And mother always told me, "Be careful of who you love و مادرم همیشه میگفت: مواظب باش که عاشق کی میشی

And be careful of what you do, 'cause the lie becomes the truth" و مواظب باش چیکار میکنی، چون دروغ پشت راست میاد

Billie Jean is not my lover بیلی جین معشوقه من نیست

She's just a girl who claims that I *** the one اون فقط یه دختره که ادعا میکنه که برترم

But the kid is not my son ولی بچه مال من نیست

She says I *** the one, but the kid is not my son اون گفت من برترم، ولی بچه، پسر من نیست

For forty days and for forty nights, the law was on her side برای چهل روز و چهل شب، قانون طرف اون بود

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

But who can stand when she's in demand? ولی کی میتونه مقابل خواهشاش مقاومت کنه؟

Her schemes and plans طرحا و نقشه هاش

'Cause we danced on the floor in the round چون ما تو دور و روی زمین میرقصیم

So take my strong advice, just remember to always think twice پس مشاور قوی منو ببر، فقط یادت باشه همیشه دوبرابر فکر کنی

(Don't think twice) Don't think twice! (hoo) (دوبرابر فکر نکن) دو برابر فکر نکن

She told my baby we'd danced till three, then she looked at me اون به بیبیم گفت ما میرقصیدیم تا سه، و بعد اون یه نگاه به من کرد

Then showed a photo of a baby crying, his eyes were like mine (oh no) و بعد عکسایی از یه بچه که داشت گریه میکرد نشون داد، چشماش شبیه من بود

'Cause we danced on the floor in the round, baby چون ما تو دور و روی زمین میرقصیدیم، عزیزم

People always told me, "Be careful of what you do مردم همیشه بهم میگفتن: مواظب باش چیکار میکنی

And don't go around breaking young girls' hearts" و دور و بر دخترای جوون با قلبای شکسته نرو

She came and stood right by me اون اومد و کنارم ایستاد

Then the smell of sweet perfume و اون بوی عطر شیرینی میداد

This happened much too soon این خیلی زود اتفاق افتاد

She called me to her room اون از اتاقش بهم زنگ زد

Billie Jean is not my lover بیلی جین معشوقه من نیست

She's just a girl who claims that I *** the one اون فقط یه دختره که ادعا میکنه که برترم

But the kid is not my son ولی بچه مال من نیست

متن آهنگ Billie Jean از Michael Jackson

Billie Jean is not my lover بیلی جین معشوقه من نیست

She's just a girl who claims that I *** the one اون فقط یه دختره که ادعا میکنه که برترم

But the kid is not my son ولی بچه مال من نیست

She says I *** the one, but the kid is not my son اون گفت من برترم، ولی بچه، پسر من نیست

She says I *** the one, but the kid is not my son اون گفت من برترم، ولی بچه، پسر من نیست

Billie Jean is not my lover بیلی جین معشوقه من نیستShe's just a girl who claims that I *** the one اون فقط یه دختره که ادعا میکنه که برترم

But the kid is not my son ولی بچه مال من نیست

She says I *** the one, but the kid is not my son اون گفت من برترم، ولی بچه، پسر من نیست

She says I *** the one اون گفت من برترینم

She says she is the one اون گفت خودش برتره

She says I *** the one اون گفت من برترینم

Billie Jean is not my lover بیلی جین معشوقه من نیست

Billie Jean is not my lover بیلی جین معشوقه من نیست

Billie Jean is not my lover بیلی جین معشوقه من نیست

Billie Jean is not my lover بیلی جین معشوقه من نیست

Billie Jean is not my lover بیلی جین معشوقه من نیست

Billie Jean is not my lover بیلی جین معشوقه من نیست

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background