متن آهنگ Cry Baby از Melanie Martinez

- Cry Baby

- 1 👁

ژانر: پاپ - Indie

موضوع: تنهایی - دل شکستگی
You seem to replace translate Your brain with your heart translate You take things so hard translate And then you fall apart translate You try to explain translate But before you can start translate Those Cry Baby tears translate Come out of the dark translate Someone's turning the handle translate To the faucet in your eyes translate They're pouring out translate Where everyone can see translate Your heart's too big for your body translate That's why it won't fit inside translate They're pouring out translate Where everyone can see translate They call you Cry Baby, Cry Baby translate But you don't fucking care translate Cry Baby, Cry Baby translate So you laugh through your tears translate Cry Baby, Cry Baby translate 'Cause you don't fucking care translate Tears fall to the ground translate You just let them drown translate (You just let them drown) translate (Cry Baby, Cry Baby) translate

You're all on your own translate And you lost all your friends translate You told yourself that translate It's not you, it's them translate You're one of a kind translate And no one understands translate But those Cry Baby tears translate Keep coming back again translate Someone's turning the handle translate To the faucet in your eyes translate They're pouring out translate Where everyone can see translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
Your heart's too big for your body translate That's why it won't fit inside translate They're pouring out translate Where everyone can see translate They call you Cry Baby, Cry Baby translate But you don't fucking care translate Cry Baby, Cry Baby translate So you laugh through your tears translate Cry Baby, Cry Baby translate 'Cause you don't fucking care translate Tears fall to the ground translate You just let them drown translate (Cry Baby, Cry Baby) translate (You just let them drown) translate (Cry Baby, Cry Baby) translate (You just let them drown) translate I look at you and I see myself translate And I know you better than anyone else translate I have the same faucet in my eyes translate So your tears are mine translate

They call me Cry Baby, Cry Baby translate But I don't fucking care translate Cry Baby, Cry Baby translate I laugh through my tears translate Cry Baby, Cry Baby translate 'Cause I don't fucking care translate Tears fall to the ground translate I just let them drown translate (Cry Baby, Cry Baby) translate (I just let them drown) translate (Cry Baby, Cry Baby) translate (We'll just let them drown) translate (They call you Cry Baby, Cry Baby) translate (I just let them drown) translate (Cry Baby, Cry Baby) translate (We'll just let them drown) translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

برترین مشارکت کنندگان:

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه