متن آهنگ Dambura از Mehdi Farukh

آلبوم: Awalin Bar

👁 ٦٤کمی می داری ده میدان دمبوره سر میشود

حریفای این زمانه همه بی سر میشود

رویته که بالا کنی جان حالم خراب میشود

رویته که بالا کنی جان حالم خراب میشود

میده میده پای ده میدان دمبوره سر میشود

غیچک و چنگ و چغانه همه بی سر میشود

بیا بیا نازنین چرخ بزن پهلویم نشین

بیا بیا نازنین چرخ بزن پهلویم بشین

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ناز فراوان بکن جان لحظه یی سویم ببین

ناز فراوان بکن جان لحظه یی سویم ببین

کمی میداری ده میدان دمبوره سر میشود

غیچک و چنگ و چغانه همه بی سر میشود

یا الهی من چی سازم این دل دیوانه را

یا الهی من چی سازم این دل دیوانه را

سر به سهرا میزنم جان خوش ندارم خانه را

سر به سهرا میزنم وای خوش ندارم خانه را

متن آهنگ Dambura از Mehdi Farukh

کمی میداری ده میدان دمبوره سر میشود

حریفای این زمانه همه بی سر میشوندروی ته که بالا کنی جان حالم خراب میشود

روی ته که بالا کنی جان حالم خراب میشود

میده میده پای به میدان دمبوره سر میشود

غیچک و چنگ و چغانه همه بی سر میشود

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background