تصویر آهنگ It's Complicated (feat. BQL) از Maraaya

متن آهنگ It's Complicated (feat. BQL) از Maraaya

👁 ٨٥Should we go on translate

Should we be strong translate

Our love is like translate

Like a fire in the sky translate

Should we go on translate

Should we be strong translate

Our love is like translate

Like a fire in the sky translate

Could you feel strong translate

Could you be alone translate

Our love is like translate

Like a fire in the sky translate

Walk or stay translate

What a what a scene to play translate

Every day, every day translate

You and me together translate

Do we run away translate

Or remain translate

Or remain translate

It's complicated translate

Should we go on translate

Should we be strong translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Our love is like translate

Like a fire in the sky translate

Could you feel strong translate

Could you be alone translate

Our love is like translate

Like a fire in the sky translate

What will be translate

What will be translate

What will be translate

We can never predict translate

Or escape translate

Or escape translate

What will be What will be translate

What will be We can never predict translate

Or escape translate

Or escape translate

Damn… It's complicated!

Should we go on translate

Should we be strong translate

Our love is like translate

Like a fire in the sky translate

Could you feel strong translate

متن آهنگ It's Complicated (feat. BQL) از Maraaya

Could you be alone translate

Our love is like translate

Like a fire in the sky translate

Should we go on translate

Should we be strong translate

Our love is like translate

Like a fire in the sky translateI'm being drawn like a moth translate

To a burning flame translate

Yeah I'm a *** to your love translate

Only got to say my name translate

Do you know translate

Do you know translate

What I'm feeling translate

Should we go on translate

Should we be strong translate

Our love is like translate

Like a fire in the sky translate

Could you feel strong translate

Could you be alone translate

Our love is like translate

Like a fire in the sky translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background