تصویر آهنگ Mawlaya از Maher Zain

متن آهنگ Mawlaya از Maher Zain

آلبوم: Forgive Me

👁 ٦٧٨Mawlaya salli wa sallim da'iman abadan translate

'Ala habibika khayril khalqi kullihimi translate

Mawlaya salli wa sallim da'iman abadan translate

'Ala habibika khayril khalqi kullihimi translate

Ya Rabbee salli 'aleeh translate

Salawatu Allahi 'aleeh translate

All the poetry ever written translate

Every verse and every line translate

All the love songs in the world translate

Every melody and rhyme translate

If they were combined translate

They would still be unable to express translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

What I want to define translate

When I try to describe my love for you translate

Every sound and every voice translate

In every language ever heard translate

Each drop of ink that has been used translate

To write every single word translate

They could never portray translate

Everything I feel in my heart and want to say translate

And it's hard to explain translate

Why I could never describe my love for you translate

There's not a single person translate

متن آهنگ Mawlaya از Maher Zain

Who can ever match his worth translate

In character and beauty translate

To ever walk on earth translate

I envy every rock and tree translateAnd every grain of sand translate

That embraced his noble feet translate

Or that kissed his blessed hands translate

Ya Rasool Allah translate

Ya Habiba Allah translate

Grant us the chance to be with him translate

we pray to Allah translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background