تصویر آهنگ Kami Ba Man Modara Kon از Mahasty

دانلود + متن آهنگ Kami Ba Man Modara Kon از Mahasty
کمی با من مدارا کن

که خود را با تو بشناسم

من گم را تو پیدا کن

تو را از شب جدا کردم

تو را از قصه آوردم

نمیشد با تو بد باشم

دانلود آهنگ Kami Ba Man Modara Kon از Mahasty

نمی شد از تو برگردم

کمــی با مــن . مــدارا کــن

صبوری کن تحمل کن

من گم را تو پیدا کن

نه از برگم نه از جنگل

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نه از باران . نه از شبنم

نه آن تعمیدی رودم

نه آن مریم ترین مریم

منم همسقف دیروزی

که عطر خانگی دارم

که دستان تو را باید

به شام سفره بسپارم

اگر سختم . اگر دشوار

اگر سیل مصیبت بار

اگر تلخم . اگر بیمار

متن آهنگ Kami Ba Man Modara Kon از Mahasty

منم از عشق تو بسیار

من آن هم خون و هم گریه

که بغضش را به دریا دادکه از اوج پریدن ها

بر این ویرانه ها افتاد

کمــی با مــن . مــدارا کــن

صبوری کن تحمل کن

من گم را تو پیدا

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background