تصویر آهنگ Kaash از Mahasty

متن آهنگ Kaash از Mahasty

👁 ٦٠کاشکی به شهر شما سفر نمیکردم

از سر کویت هرگز گذر نمیکردم

کاشکی دل پاکمو بتو نمیدادم

بپای تو عمرمو هدر نمیکردم

کاش میدونستم بیوفایی

داری زمن قصد جدایی

کاش میدونستم بیوفایی

داری زمن قصد جدایی

رفتی زعشق تو برام بجز خیال و گفتگو نمونده

از ان همه خاطره ها بجز سراب ارزو نمونده

ببرگ زرد چهره ام شبنم سرد ارزو نشسته

گل تمنای منو زرفتن تو رنگ و بو نمونده

کاش میدونستم بیوفایی

داری زمن قصد جدایی

کاش میدونستم بیوفایی

داری زمن قصد جدایی

اخه من چه میدونستم که تو یار مهربون یه روز نامهربون میشی

اخه من چه میدونستم که دل از من میکنی همدم دیگرون میشی

رفتی زعشق تو برام بجز خیال و گفتگو نمونده

از ان همه خاطره ها بجز سراب ارزو نمونده

ببرگ زرد چهره ام شبنم سرد ارزو نشسته

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

گل تمنای منو زرفتن تو رنگ و بو نمونده

کاش میدونستم بیوفایی

داری زمن قصد جدایی

کاش میدونستم بیوفایی

داری زمن قصد جدایی

کاشکی بشهر شما سفر نمیکردم

از سر کویت هرگز گذر نمیکردم

کاشکی دل پاکمو بتو نمیدادم

بپای تو عمرمو هدر نمیکردم

کاش میدونستم بیوفایی

داری زمن قصد جدایی

کاش میدونستم بیوفایی

داری زمن قصد جدایی

رفتی زعشق تو برام بجز خیال و گفتگو نمونده

از ان همه خاطره ها بجز سراب ارزو نمونده

ببرگ زرد چهره ام شبنم سرد ارزو نشسته

گل تمنای منو زرفتن تو رنگ و بو نمونده

کاش میدونستم بیوفایی

داری زمن قصد جدایی

کاش میدونستم بیوفایی

داری زمن قصد جدایی

متن آهنگ Kaash از Mahasty

اخه من چه میدونستم که تو یار مهربون یه روز نامهربون میشی

اخه من چه میدونستم که دل از من میکنی همدم دیگرون میشی

رفتی زعشق تو برام بجز خیال و گفتگو نمونده

از ان همه خاطره ها بجز سراب ارزو نمونده

ببرگ زرد چهره ام شبنم سرد ارزو نشستهگل تمنای منو زرفتن تو رنگ و بو نمونده

کاش میدونستم بیوفایی

داری زمن قصد جدایی

کاش میدونستم بیوفایی

داری زمن قصد جدایی

کاش میدونستم بیوفایی

داری زمن قصد جدایی

کاش میدونستم بیوفایی

داری زمن قصد جدایی

کاش میدونستم بیوفایی

داری زمن قصد جدایی

کاش میدونستم بیوفایی

داری زمن قصد جدایی

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background