تصویر آهنگ Genius از LSD

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Genius از LSD

👁 ٤٦٨٨
امتیاز ٧.٠ از ٣ نظرLabrinth لابرنت

Do you think I'm stupid? تو فکر میکنی من احمقم؟

Do you think I'm bat *** crazy, having you on my mind? فکر میکنی روانی شدم از بس توی ذهنم بهت فکر میکنم؟

Do you think I'm helpless? فک میکنی من به کمک نیاز دارم ؟

My algebra gon' equal you every time جبر من هر بار با تو برابر می شود

Do you think I'm calling? فکر میکنی دارم زنگ میزنم؟

Do you think I'm calling out your name every night? فکر میکنی هر شب اسم ت رو صدا میزنم ؟؟

Girl, I have fallen for you دختز، من عاشقتم

What, what you say? چی ، چی گفتی؟

Oh, my God اوه خدای من

Baby, baby, don't you see-e-e عزیزم ، عزیزم ، نمیبینی ؟

دانلود آهنگ Genius از LSD

I got everything you ne-e-ed هر چیزی رو که بخوای به دست میارم

O-only a Genius could love a woman like she فقط یه نابغه میتونه زنی مثل این زن رو دوست داشته باشه

Oh, my God اوه خدای من

Baby, baby, don't you see-e-e عزیزم ، عزیزم ، نمیبینی ؟

I got everything you ne-e-ed هر چیزی رو که بخوای به دست میارم

O-o-only a Genius could love a woman like she اوه-فقط یک نابغه می‌تواند زنی مثل خودش را دوست داشته باشد

I'm a ge-ge-ge-ge-ge-ge-Genius من نا -نا-نا-نا-نا-نا نابغم

A ge-ge-ge-ge-ge-ge-Genius نا -نا-نا-نا-نا-نابغم

A ge-ge-ge-ge-ge-ge-Genius نا -نا-نا-نا-نا-نابغم

He's a Genius این مرد نابغست

Cause I love a woman like you چون زنی مثل تو رو دوست دارم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

I'm a ge-ge-ge-ge-ge-ge-Genius من نا -نا-نا-نا-نا-نا نابغم

A ge-ge-ge-ge-ge-ge-Genius نا -نا-نا-نا-نا-نابغم

A ge-ge-ge-ge-ge-ge-Genius نا -نا-نا-نا-نا-نابغم

He's a Genius این مرد نابغست

'Cause I love a woman like you چون زنی مثل تو رو دوست دارم

Sia سیا

Oh! اوه

You’ll be my Einstein, my Newton, my Galileo, and my Hawking

Boy, put that pep in my step وقتی که قدم میزنم دستاتو بنداز رو گردنم

Put your arm on my neck while I'm walking در حالی که راه می روم دستت را روی گردن من بگذار

Please understand, yeah I have fallen for you, you لطفا درک کن، آره من عاشق تو شدم، تو

What, what you say? چی ، چی گفتی؟

Oh, my God اوه خدای من

Baby, baby don't you see-e-e عزیزم، عزیزم نمی بینی ای-ه

I got everything you ne-e-ed هر چیزی رو که بخوای به دست میارم

O-only a Genius could love a woman like me o-فقط یک نابغه می‌تواند زنی مثل من را دوست داشته باشد

Sayin' oh, my God گفتن خدای من

Baby, baby don't you see-e-e عزیزم، عزیزم نمی بینی ای-ه

I got everything you ne-e-ed هر چیزی رو که بخوای به دست میارم

O-o-only a Genius could love a woman like me اوه-فقط یک نابغه می‌تواند زنی مثل من را دوست داشته باشد

متن آهنگ Genius از LSD

I'm a ge-ge-ge-ge-ge-ge-Genius من نا -نا-نا-نا-نا-نا نابغم

A ge-ge-ge-ge-ge-ge-Genius نا -نا-نا-نا-نا-نابغم

A ge-ge-ge-ge-ge-ge-Genius نا -نا-نا-نا-نا-نابغم

He's a Genius این مرد نابغست

'Cause I love a woman like you چون زنی مثل تو رو دوست دارم

I'm a ge-ge-ge-ge-ge-ge-Genius من نا -نا-نا-نا-نا-نا نابغم

A ge-ge-ge-ge-ge-ge-Genius نا -نا-نا-نا-نا-نابغمA ge-ge-ge-ge-ge-ge-Genius نا -نا-نا-نا-نا-نابغم

He's a Genius این مرد نابغست

Cause I love a woman like you چون زنی مثل تو رو دوست دارم

Oh, my God اوه خدای من

Dot the I’s and cross the T-e-e-'es

I got everything you ne-e-ed هر چیزی رو که بخوای به دست میارم

Well, only a Genius could love a woman like me خب فقط یه نابغه میتونه منو دوست داشته باشه

Oh, my God اوه خدای من

You’re the lock and I’m the key-e-e

I got everything you ne-e-ed هر چیزی رو که بخوای به دست میارم

Well, only a Genius could love a woman like me خب فقط یه نابغه میتونه منو دوست داشته باشه

Oh, oh, oh اوه اوه اوه

'Cause I love a woman like you (oh, oh, oh) چون زنی مثل تو رو دوست دارم اوه اوه اوه

He-he-he's a Genius (oh) این این این مرد یک نابغست اوه

Cause I love a woman like you چون زنی مثل تو رو دوست دارم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background