تصویر آهنگ Never Enough از Loren Allred

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Never Enough از Loren Allred

هیچوقت کافی نیست

👁 ١٣٠٥٠
امتیاز ٩.٣ از ١١ نظرI'm trying to hold my breath دارم سعی میکنم نفسم رو حبس کنم

Let it stay this way بزار همینجوری بمونه

Can't let this moment end نمی‌تونم اجازه بدم این لحظه تموم شه

You set off a dream with me تو با من رویایی را رقم زدی

Getting louder now الان بلندتر میشه

Can you hear it echoing? می توانید صدای آن را بشنوید

Take my hand دستم رو بگیر

Will you share this with me? آیا این را با من به اشتراک می گذارید

'Cause darling without you چون عزیزم بدون تو

دانلود آهنگ Never Enough از Loren Allred

All the shine of a thousand spotlights تمام درخشش هزار نورافکن

All the stars we steal from the nightsky تمام ستاره هایی که از آسمان شب می دزدیم

Will never be enough هرگز کافی نخواهد بود

Never be enough هرگز کافی نباش

Towers of gold are still too little برج های طلا هنوز خیلی کم هستند

These hands could hold the world but it'll این دست ها می توانند دنیا را نگه دارند، اما این کار را خواهد کرد

Never be enough هرگز کافی نباش

Never be enough هرگز کافی نباش

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

For me برای من

Never, never هرگز.هرگز

Never, never هرگز.هرگز

Never, for me هرگز، برای من

For me برای من

Never Enough هیچوقت کافی نیست

Never Enough هیچوقت کافی نیست

Never Enough هیچوقت کافی نیست

For me برای من

For me برای من

For me برای من

All the shine of a thousand spotlights تمام درخشش هزار نورافکن

All the stars we steal from the nightsky تمام ستاره هایی که از آسمان شب می دزدیم

Will never be enough هرگز کافی نخواهد بود

Never be enough هرگز کافی نباش

Towers of gold are still too little برج های طلا هنوز خیلی کم هستند

These hands could hold the world but it'll این دست ها می توانند دنیا را نگه دارند، اما این کار را خواهد کرد

Never be enough هرگز کافی نباش

متن آهنگ Never Enough از Loren Allred

Never be enough هرگز کافی نباش

For me برای من

Never, never هرگز.هرگز

Never, never هرگز.هرگز

Never, for me هرگز، برای منFor me برای من

Never Enough هیچوقت کافی نیست

Never, never هرگز.هرگز

Never Enough هیچوقت کافی نیست

Never, never هرگز.هرگز

Never Enough هیچوقت کافی نیست

For me برای من

For me برای من

For me برای من

For me برای من

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

user avatar
بهروز رجایی راد
 
0
آهنگ خالی بدون کلام فیلم سینمایی را میخواستم.....Never for meNever enough
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background