تصویر آهنگ When I Was Younger از Liz Lawrence

متن آهنگ When I Was Younger از Liz Lawrence

👁 ١٣٣٥I told my mother translate

"I say, one day I'm gonna make you proud" translate

Now that I'm older translate

It's so much harder translate

To say those words out loud translate

You're growing taller translate

A little smarter translate

And one day you're gonna leave home translate

Oh, will you look like your mother's father translate

Oh, when you are fully grown? translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Ooh ooh oh oh oh oho ho... translate

When I Was Younger, I asked my father translate

"Why are we so human?" translate

Now that I'm older translate

I think I figured it out translate

We're just doing what we can translate

Oh ooh oh oh... translate

متن آهنگ When I Was Younger از Liz Lawrence

Because I won't translate

I won't let you down translate

I won't let you translateI won't let you down, oh now translate

I won't, I won't let you down translate

I won't let you, I won't let you, I won't, I won't let you down translate

When I Was Younger, I told my mother translate

"I say, one day I'm gonna make you proud" translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background