تصویر آهنگ بلدی از لیلا فروهر

دانلود + متن آهنگ بلدی از لیلا فروهر

Baladi

👁 ١٠٩٣بلدي بحب انا بکل حتي بلدي

بلدي يا ولا يا سلام علي اهلي بلدي

بلدي بحب انا بکل حتي بلدي

بلدي يا ولا يا سلام علي اهلي بلدي

بلدي بحب انا بکل حتي بلدي

بلدي يا ولا يا سلام علي اهلي بلدي

بلدي بحب انا بکل حتي بلدي

بلدي يا ولا يا سلام علي اهلي بلدي

دانلود آهنگ بلدی از لیلا فروهر

من اسکندرية وقفت دنيا فيي

و شاب المشاطيه بلدي بلدي

من اسکندرية وقفت دنيا فيي

و شاب المشاطيه بلدي بلدي

بلدي بحب انا بکل حتي بلدي

بلدي يا ولا يا سلام علي اهلي بلدي

بلدی عین بلد الحباب و سفرایو

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

بلدی حاشا لن ننساک و بیعدلو

بلدی عین بلد الحباب و سفرایو

بلدی حاشا لن ننساک و بیعدلو

من اسکندرية وقفت دنيا فيي

و شاب المشاطيه بلدي بلدي

من اسکندرية وقفت دنيا فيي

و شاب المشاطيه بلدي بلدي

بلدي بحب انا بکل حتي بلدي

بلدي يا ولا يا سلام علي اهلي بلدي

بلدي مني الاسمراني و الرمش الکحيل

قلبي بعيدة عنها و بيرجع و بيردني

بلدي مني الاسمراني و الرمش الکحيل

قلبي بعيدة عنها و بيرجع و بيردني

من اسکندرية وقفت دنيا فيي

متن آهنگ بلدی از لیلا فروهر

و شاب المشاطيه بلدي بلدي

من اسکندرية وقفت دنيا فيي

و شاب المشاطيه بلدي بلدي

بلدي بحب انا بکل حتي بلدي

بلدي يا ولا يا سلام علي اهلي بلديبلدي بحب انا بکل حتي بلدي

بلدي يا ولا يا سلام علي اهلي بلدي

بلدي بحب انا بکل حتي بلدي

بلدي يا ولا يا سلام علي اهلي بلدي

بلدي بحب انا بکل حتي بلدي

بلدي يا ولا يا سلام علي اهلي بلدي

بلدي بحب انا بکل حتي بلدي

بلدي يا ولا يا سلام علي اهلي بلدي

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background