متن و ترجمه آهنگ It Ain’t Me از Kygo Selena Gomez

👁 ١٦١٩
امتیاز ٩.٧ از ٣ نظرI had a dream من یه رویا داشتم

We were sipping whiskey neat داشتیم مرتب ویسکی میخوردیم

Highest floor, The Bowery بالاترین طبقه، Bowery(هتلی معروف در نیویورک)

Nowhere's high enough هیچ جا به اندازه کافی بالا نیست

Somewhere along the lines جایی در امتداد خطوط

We stopped seeing eye to eye ما نگاه کردن به چشمای همدیگر رو متوقف کردیم

You were staying out all night تو تمام شب بیرون بودی

And I had enough و برای من دیگه بسه..

No, I don't wanna know نه،نمیخوام بدونم

Where you been or where you're goin' کجا بودی یا کجا میخوای بری..

But I know I won't be home اما می دونم که در خانه نخواهم بود

And you'll be on your own و تو تنها خواهی بود

Who's gonna walk you چه کسی با تو قدم خواهد زد

Through the dark side of the morning? از نصفه شب تا صبح

Who's gonna rock you کی برات لالایی میخونه

When the sun won't let you sleep? وقتی خورشید نمیذاره بخوابی

Who's waking up to drive you home کی بیدارت میکنه که بری خونه..

When you're *** and all alone? وقتی مستی و کاملا تنهایی..؟

Who's gonna walk you چه کسی با تو قدم خواهد زد

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Through the dark side of the morning? از نصفه شب تا صبح

It ain't me اون من نیستم

The Bowery, whiskey neat, grateful, I'm so grateful Bowery، ویسکی خوردن، متشکر بودن، من خیلی متشکرم

It ain't me اون من نیستم

The Bowery, whiskey neat, grateful, I'm so grateful Bowery، ویسکی خوردن، متشکر بودن، من خیلی متشکرم

It ain't me اون من نیستم

The Bowery, whiskey neat, grateful, I'm so grateful Bowery، ویسکی خوردن، متشکر بودن، من خیلی متشکرم

It ain't me اون من نیستم

The Bowery, whiskey neat, grateful, I'm so grateful Bowery، ویسکی خوردن، متشکر بودن، من خیلی متشکرم

It ain't me اون من نیستم

I had a dream من یه رویا داشتم

We were back to seventeen ما به 17 سالگی برگشته بودیم..

Summer nights and The Libertines شب های تابستونی و لیبرتین ها

Never growing up هیچوقت بزرگ نمیشدیم..

I'll take with me من با خودم صحبت خواهم کرد

The polaroids and the memories پولارویدها و خاطرات

But you know I'm gonna leave ولی تو میدونی که قراره ترکت کنم..

Behind the worst of us همه چیز رو پشت سر بذارم

متن آهنگ It Ain’t Me از Kygo Selena Gomez

Who's gonna walk you چه کسی با تو قدم خواهد زد

Through the dark side of the morning? از نصفه شب تا صبح

Who's gonna rock you کی برات لالایی میخونه

When the sun won't let you sleep? وقتی خورشید نمیذاره بخوابی

Who's waking up to drive you home کی بیدارت میکنه که بری خونه..

When you're *** and all alone? وقتی مستی و کاملا تنهایی..؟Who's gonna walk you چه کسی با تو قدم خواهد زد

Through the dark side of the morning? از نصفه شب تا صبح

It ain't me, no no من نیستم،نه نه

It ain't me, no no من نیستم،نه نه

It ain't me, no no من نیستم،نه نه

It ain't me, no no من نیستم،نه نه

Who's gonna walk you through the dark side of the morning? کیه که بخواد باهات تو تاریکی صبح (نصف شب)کنار تو راه بره؟

It ain't me اون من نیستم

The Bowery, whiskey neat, grateful, I'm so grateful Bowery، ویسکی خوردن، متشکر بودن، من خیلی متشکرم

It ain't me اون من نیستم

The Bowery, whiskey neat, grateful, I'm so grateful Bowery، ویسکی خوردن، متشکر بودن، من خیلی متشکرم

It ain't me اون من نیستم

The Bowery, whiskey neat, grateful, I'm so grateful Bowery، ویسکی خوردن، متشکر بودن، من خیلی متشکرم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background