متن آهنگ Dokhtare Hamsayeh از Kouros

👁 ٨٤دختر همسایه شبای تابستونگاهی میومد روی بوم

هردفه یک گلی پرت میکرد میون خونمون

یعنی زود بیا روی بومدلش نمیگرفت اروم

طی میکردم با چابکی پله ها رو 10 تا یکی

تا می رسیدم اون بالا قایم میشد میگفت حالا

اگه راستی مردی باید دنبالم بگردی اگه راستی مردی

باید دنبالم بگردی

بازیقایم موشک حالی داره با یه دختر بانمک حالی داره

موش موشک اسه برو بازی کردی

اگه پیداش بکنی خیلی مردی

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

خلاصه اخر پیداش میکردم تا میتونستم نگاش میکردم

میگفت دورت بگردم منم دورش میگشتم

میگفت دورت بگردم منم دورش میگشتم

اگه راستی مردی باید دنبالم بگردی

اگه راستی مردی باید دنبالم بگردی

دختر همسا یه شبای تابستون گاهی میومد روی بوم

هردفعه یک گلی پرت میکرد میون خونمون

یعنی زود بیا روی بوم دلش نمیگرفت اروم

طی میکردم با چابکیپله ها رو ده تا یکی

متن آهنگ Dokhtare Hamsayeh از Kouros

تامیرسیدم اون بالا قایم میشد میگفت حالا

اگه ر استی مردی باید دنبالم بگردی

اگه راستی مردی باید دنبالم بگردیبازی قایم موشک حالی داه با یه دختر بانمک حالی داره

موشموشک اسه برو بازی کردی اگهپیداش بکنی خیلی مردی

خلاصه اخر پیداش میکردم تامیتونستم نگاش میکردم

میگفت دورتبگردم منم دورش میگشتم

میگفت دورت بگردم منم دورش میگشتم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background