تصویر آهنگ Come With Me Now از Kongos

دانلود + متن آهنگ Come With Me Now از Kongos

آلبوم: Lunatic

👁 ١١٤٤Come With Me Now translate

Come With Me Now translate

Whoa, Come With Me Now translate

I'm gonna take you down translate

Whoa, Come With Me Now translate

I'm gonna show you how translate

Whoa, Come With Me Now translate

I'm gonna take you down translate

Whoa, Come With Me Now translate

I'm gonna show you how translate

دانلود آهنگ Come With Me Now از Kongos

Afraid to lose control translate

And caught up in this world translate

I've wasted time, I've wasted breath translate

I think I've thought myself to death translate

I was born without this fear translate

Now only this seems clear translate

I need to move, I need to fight translate

I need to lose myself tonight translate

Whoa, Come With Me Now translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

I'm gonna take you down translate

Whoa, Come With Me Now translate

I'm gonna show you how translate

I think with my heart and I move with my head translate

I open my mouth and it's something I've read translate

I stood at this door before, I'm told translate

But a part of me knows that I'm growing too old translate

Confused what I thought with something I felt translate

Confuse what I feel with something that's real translate

I tried to sell my soul last night translate

Funny, he wouldn't even take a bite translate

Far away translate

I heard him say (Come With Me Now) translate

Don't delay translate

I heard him say (Come With Me Now) translate

Far away translate

I heard him say (Come With Me Now) translate

Don't delay translate

I heard him say (Come With Me Now) translate

متن آهنگ Come With Me Now از Kongos

Whoa, Come With Me Now translate

I'm gonna take you down translate

Whoa, Come With Me Now translate

I'm gonna show you how translateAfraid to lose control translate

And caught up in this world translate

I've wasted time, I've wasted breath translate

I think I've thought myself to death translate

I was born without this fear translate

Now only this seems clear translate

I need to move, I need to fight translate

I need to lose myself tonight translate

Whoa, Come With Me Now translate

I'm gonna take you down translate

Whoa, Come With Me Now translate

I'm gonna show you how translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background