متن آهنگ One Breath از Kenny G

👁 ٥٣(Verse) translate

Got nowhere to go and how *** I to get there translate

But I'm goin' there with you translate

Tonight we're runnin' on luck translate

If we're gonna use it all there's only one thing left to do translate

(Chorus) translate

Gonna take a deep breath, hold it in translate

Twirl you around till my head spins translate

Kiss that lipstick till it's left thin translate

Till it's gone, till it's gone translate

Break every rule we eva learned translate

Kick back and watch the big wheels turn translate

Light up the night and let it burn till it's gone translate

Till it's gone, till it's gone... translate

(Verse 2) translate

You look way 2 good and this feels way 2 right translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

It's been way 2 long to start translate

But it's sure worth drinkin' to, so baby here's to you translate

I don't wanna waste a drop translate

(Chorus) translate

Gonna take a deep breath, hold it in translate

Twirl you around till my head spins translate

Kiss that lipstick till it's left thin translate

Till it's gone, till it's gone translate

Break every rule we eva learned translate

Kick back and watch the big wheels turn translate

Light up the night and let it burn till it's gone translate

Till it's gone, till it's gone... translate

(Instrumental break) translate

(Bridge) translate

One life, one chance! translate

متن آهنگ One Breath از Kenny G

One ticket to the big dance! translate

You and me still holdin' on translate

Ride it down to the last song translate

(Chorus) translateGonna take a deep breath, hold it in translate

Twirl you around till my head spins translate

Kiss that lipstick till it's left thin translate

Till it's gone, till it's gone translate

Break every rule we eva learned translate

Kick back and watch the big wheels turn translate

Light up the night and let it burn till it's gone translate

Till it's gone, till it's gone... translate

(Outro) translate

I'm gonna drink it all up translate

Till it's gone, then it's gone, it is gone translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background