متن آهنگ E.T. (Dave Audé remix radio edit) از Katy Perry

👁 ١٠٧You're so hypnotizing translate

Could you be the devil? translate

Could you be an angel? translate

Your touch, magnetizing translate

Feels like I *** floating translate

Leaves my body glowing translate

They say be afraid translate

You're not like the others translate

Futuristic lover translate

Different DNA translate

They don't understand you translate

You're from a whole 'nother world translate

A different dimension translate

You open my eyes translate

And I'm ready to go translate

Lead me into the light translate

Kiss me, ki-ki-kiss me translate

Infect me with your lovin' translate

Fill me with your poison translate

Take me, ta-ta-take me translate

Wanna be your victim translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Ready for abduction translate

Boy, you're an alien translate

Your touch, so foreign translate

It's supernatural translate

Extraterrestrial translate

You're so supersonic translate

Wanna feel your powers translate

Stun me with your lasers translate

Your kiss is cosmic translate

Every move is magic translate

You're from a whole 'nother world translate

A different dimension translate

You open my eyes translate

And I'm ready to go translate

Lead me into the light, into the, into the light translate

Kiss me, ki-ki-kiss me translate

Infect me with your lovin' translate

Fill me with your poison translate

متن آهنگ E.T. (Dave Audé remix radio edit) از Katy Perry

Take me, ta-ta-take me translate

Wanna be your victim translate

Ready for abduction translate

Boy, you're an alien translate

Your touch, so foreign translate

It's supernatural translateExtraterrestrial translate

Kiss me, ki-ki-kiss me translate

Infect me with your lovin' translate

Fill me with your poison translate

Take me, ta-ta-take me translate

Wanna be your victim translate

Ready for abduction translate

Boy, you're an alien translate

Your touch, so foreign translate

It's supernatural translate

Extraterrestrial translate

Extraterrestrial translate

Extraterrestrial translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background