دانلود + متن + ترجمه آهنگ Chained to the Rhythm از Katy Perry Skip Marley

- Chained to the Rhythm

- 1929 👁

ژانر: پاپ - رپ

موضوع: امید - دل شکستگی
Are we crazy? ما دیوونه ایم؟ Living our lives through a lens زندگی مان را مقابل یک دوربین، زندگی کنیم Trapped in our white picket fence translate Like ornaments translate So comfortable, we're living in a bubble, bubble خب راحته ما زندگی میکنیم در حباب So comfortable, we cannot see the trouble, trouble translate Aren't you lonely تو تنها نیستی Up there in utopia translate Where nothing will ever be enough? کجا حتی هیچ چیز هم کافی نخواهد بود؟ Happily numb کرختی خوشایند So comfortable, we're living in a bubble, bubble خب راحته ما زندگی میکنیم در حباب So comfortable, we cannot see the trouble, trouble translate So put your rose-colored glasses on پس لیوان به رنگ رُزَت را بالا بیار And party on translate Turn it up, it's your favorite song صدارو زیاد کن، این آهنگ مورد علاقه توعه Dance, dance, dance to the distortion translate Come on, turn it up, keep it on repeat زود باش، روشنش کن، روی تکرار نگه اش دار Stumbling around like a wasted zombie translate Yeah, we think we're free اره،ما فکر می‌کنیم که آزادیم Drink, this one is on me translate We're all Chained to the Rhythm translate To the rhythm translate To the rhythm translate Turn it up, it's your favorite song صدارو زیاد کن، این آهنگ مورد علاقه توعه Dance, dance, dance to the distortion translate Come on, turn it up, keep it on repeat زود باش، روشنش کن، روی تکرار نگه اش دار Stumbling around like a wasted zombie translate Yeah, we think we're free اره،ما فکر می‌کنیم که آزادیم Drink, this one is on me translate

We're all Chained to the Rhythm translate To the rhythm translate To the rhythm translate Are we tone deaf? translate Keep sweeping it under the mat translate Thought we could do better than that فکر کنم بتونیم بهتر از این عمل کنیم I hope we can من امیدوارم که بتونیم So comfortable, we're living in a bubble, bubble خب راحته ما زندگی میکنیم در حباب So comfortable, we cannot see the trouble, trouble translate So put your rose-colored glasses on پس لیوان به رنگ رُزَت را بالا بیار And party on translate Turn it up, it's your favorite song صدارو زیاد کن، این آهنگ مورد علاقه توعه Dance, dance, dance to the distortion translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
Come on, turn it up, keep it on repeat زود باش، روشنش کن، روی تکرار نگه اش دار Stumbling around like a wasted zombie translate Yeah, we think we're free اره،ما فکر می‌کنیم که آزادیم Drink, this one is on me translate We're all Chained to the Rhythm translate To the rhythm translate To the rhythm translate Turn it up, it's your favorite song صدارو زیاد کن، این آهنگ مورد علاقه توعه Dance, dance, dance to the distortion translate Come on, turn it up, keep it on repeat زود باش، روشنش کن، روی تکرار نگه اش دار Stumbling around like a wasted zombie translate Yeah, we think we're free اره،ما فکر می‌کنیم که آزادیم Drink, this one is on me translate We're all Chained to the Rhythm translate To the rhythm translate To the rhythm translate It is my desire translate Break down the walls to connect, inspire translate Ay, up in your high place, liars translate Time is ticking for the empire translate The truth they feed is feeble translate As so many times before translate They greed over the people translate

They stumbling and fumbling translate And we're about to riot translate They woke up, they woke up the lions translate (Woo!) (وووه) Turn it up, it's your favorite song صدارو زیاد کن، این آهنگ مورد علاقه توعه Dance, dance, dance to the distortion translate Come on, turn it up, keep it on repeat زود باش، روشنش کن، روی تکرار نگه اش دار Stumbling around like a wasted zombie translate Yeah, we think we're free اره،ما فکر می‌کنیم که آزادیم Drink, this one is on me translate We're all Chained to the Rhythm translate To the rhythm translate To the rhythm translate Turn it up translate Turn it up translate It goes on, and on, and on translate It goes on, and on, and on translate It goes on, and on, and on translate 'Cause we're all Chained to the Rhythm translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

برترین مشارکت کنندگان:

پخش / دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه