متن آهنگ Hobut (Fall) از Kako Band

آلبوم: Davat (Invite)

👁 ١٩٧יעאאאה!

אולי לי מחר הטוב

פועלה

אולי . אולי לי מחר הטוב

ראט וטי צני בי וי היו

יויו יויו חמיו בביבי

נבר הטוב משטגעה

נבר חם פנים עיינים

לאב יעאה

ירא אנדרה

כל משתגעה

יעאאאה!

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

אולי לי מחר הטוב

פועלה

אולי . אולי לי מחר הטוב

ראט וטי צני בי וי היו

יויו יויו חמיו בביבי

נבר הטוב משטגעה

נבר חם פנים עיינים

לאב יעאה

ירא אנדרה

כל משתגעה

יעאאאה!

متن آهنگ Hobut (Fall) از Kako Band

אולי לי מחר הטוב

פועלה

אולי . אולי לי מחר הטוב

ראט וטי צני בי וי היויויו יויו חמיו בביבי

נבר הטוב משטגעה

נבר חם פנים עיינים

לאב יעאה

ירא אנדרה

כל משתגעה

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background