تصویر آهنگ SexyBack از Justin Timberlake

دانلود + متن + ترجمه آهنگ SexyBack از Justin Timberlake

آلبوم: FutureSex/LoveSounds

👁 ٢٨٠٠٨
امتیاز ٧.٩ از ١٦ نظرHa ها

Uh عاح

I'm bringing *** back (yeah) دارم جذابو برمیگردونم

Them other boys don't know how to act (yeah) بقیه ی اون پسرا نمیدونن چه حرکتی بزنن

I think it's special what's behind your back? (yeah) فکر کنم اون چیزی پشتته خیلی خاصه

So turn around and I'll pick up the slack (yeah) پس برگرد و منم شلوارو درمیارم

(take 'em to the bridge) (آنها را به پل ببرید)

(come on) زود باش

Dirty babe (uh-huh) عزیز گناهکارم

You see these shackles baby I'm your *** (uh-huh) این غل و زنجیر و میبینی عزیزم. من خدمتکار تو هستم

I'll let you whip me if I misbehave (uh-huh) میزارم شلاقم بزنی اگه بد رفتاری کردم(سرپیچی کردم)

It's just that no one makes me feel this way (uh-huh) اره فقط همینه ولی هیشگی نمیتونه این حسو ی من بده

(take 'em to the , huh) ببرشون به

(come *** girl) بیا اینجا دختر

Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو)

(come to the back) (بیا پشت سر)

Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو)

(v.i.p.) وی ای پی=)

Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو)

(drinks on me) (از من مینوشد)

Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو)

Let me see what you're twerkin' with نشونم بده ببینم داری با چی تورک میری

دانلود آهنگ SexyBack از Justin Timberlake

Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو)

(look at those hips) به اون کمر نگاه کن

Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو)

(you make me smile) تو باعث میشی بخندم

Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو)

(go 'head child) برو جلو بچه

Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو)

(and get your *** on) Yes سکسی بودنت رو ، رو کن آره

Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو)

(get your *** on) Yes اون روی جذابتو رو کن

Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو)

(get your *** on) Yes اون روی جذابتو رو کن

Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو)

(get your *** on) Yes اون روی جذابتو رو کن

Go ahead be gone with it جلو برو و باهاش خو بگیر

(get your *** on) Yes (huh) اون روی جذابتو نشون بده

Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو)

(get your *** on) Yes اون روی جذابتو رو کن

Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو)

(get your *** on) Yes اون روی جذابتو رو کن

Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو)

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

(get your *** on, huh) translate

I'm bringing *** back (yeah) دارم جذابو برمیگردونم

Them other *** don't know how to act (yeah) فاکرای دیگه نمیدونن چیکار کنن(آره)

Come let me make up for the things you lack (yeah) بزار چیزایی رو که نداری رو جبران کنم(آره)

Your burning up I gotta get it fast (yeah) تو داری میسوزی‌ و من باید تندش کنم(آره)

(take 'em to the bridge, huh) ببرشون به پل

Dirty babe (uh-huh) عزیز گناهکارم

You see these shackles baby I'm your slave این زنجیر ها رو میبینی عزیزم من بردتم

(uh-huh) (آه-عاح)

I'll let you whip me if I misbehave (uh-huh) میزارم شلاقم بزنی اگه بد رفتاری کردم(سرپیچی کردم)

It's just that no one makes me feel this way هیشکی نمیتونه کاری کنه همچین حسی داشته باشم

(uh-huh) (آه-عاح)

(take 'em to the , huh) ببرشون به

(come *** girl) بیا اینجا دختر

Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو)

(come to the back) (بیا پشت سر)

Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو)

(v.i.p.) وی ای پی=)

Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو)

(drinks on me) (از من مینوشد)

Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو)

Let me see what you're twerkin' with نشونم بده ببینم داری با چی تورک میری

Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو)

(look at those hips) به اون کمر نگاه کن

Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو)

(you make me smile) تو باعث میشی بخندم

Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو)

(go 'head child) برو جلو بچه

Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو)

(and get your *** on) Yes سکسی بودنت رو ، رو کن آره

Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو)

(get your *** on) Yes اون روی جذابتو رو کن

Go head be gone with it باهاش سرگرم شو

(get your *** on) Yes اون روی جذابتو رو کن

Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو)

(get your *** on) Yes اون روی جذابتو رو کن

Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو)

(get your *** on) Yes (huh) اون روی جذابتو نشون بده

Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو)

(get your *** on) Yes اون روی جذابتو رو کن

Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو)

(get your *** on) Yes اون روی جذابتو رو کن

Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو)

(get your *** on, huh) translate

متن آهنگ SexyBack از Justin Timberlake

You ready? آماده ای؟

You ready? آماده ای؟

You ready? آماده ای؟

Uh عاح

Yes آره

I'm bringing *** back (yeah) دارم جذابو برمیگردونم

You *** watch how I attack (yeah) شمای لعنتی نگاه کنین که چجور حمله میکنم(آره)

If that's your girl you better watch your back (yeah) اگه اون دختر توعه بهتره پشتت رو نگاه بندازی

She'll burn it up for me and that's a fact (yeah) اون واسه من میسوزه و این حقیقته

(take 'em to the , huh) ببرشون به

(come *** girl) بیا اینجا دختر

Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو)

(come to the back) (بیا پشت سر)Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو)

(v.i.p.) وی ای پی=)

Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو)

(drinks on me) (از من مینوشد)

Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو)

Let me see what you're twerkin' with نشونم بده ببینم داری با چی تورک میری

Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو)

(look at those hips) به اون کمر نگاه کن

Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو)

(you make me smile) تو باعث میشی بخندم

Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو)

(go 'head child) برو جلو بچه

Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو)

(and get your *** on) Yes سکسی بودنت رو ، رو کن آره

Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو)

(get your *** on) Yes اون روی جذابتو رو کن

Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو)

(get your *** on) Yes اون روی جذابتو رو کن

Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو)

(get your *** on) Yes اون روی جذابتو رو کن

Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو)

(get your *** on) Yes (huh) اون روی جذابتو نشون بده

Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو)

(get your *** on) Yes اون روی جذابتو رو کن

Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو)

(get your *** on) Yes اون روی جذابتو رو کن

Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو)

(get your *** on) اون روی جذابتو نشون بده

You ready? آماده ای؟

Yes آره

You ready? آماده ای؟

Yes آره

Yes آره

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background