متن آهنگ One Time از Justin Bieber

- One Time

- 8 👁Aye, aye, aye, aye translate Aye, aye, aye, aye translate Me plus you translate (I'ma tell you One Time) translate Me plus you translate (One Time, I'ma tell you One Time) translate Me plus you translate (One Time, I'ma tell you One Time) translate One Time (One Time) translate One Time translate When I met you girl my heart went knock knock translate Now them butterflies in my stomach won't stop stop translate And even though it's a struggle love is all we got translate So we gonna keep keep climbin' to the mountain top translate Your world is my world translate And my fight is your fight translate My breath is your breath translate When you're hurt and now you're my translate One love translate My one heart translate My one life for sure translate Let me tell you One Time translate (girl I love, girl I love you) translate I'ma tell you One Time translate (girl I love, girl I love you) translate And I'll be your one guy translate You'll be my number one girl translate Always making time for you translate I'ma tell you One Time translate

(girl I love, girl I love you) translate I'm a tell you One Time translate (girl I love, girl I love you) translate You look so deep translate You know that it humbles me translate You're by my side and troubles -- they don't trouble me translate Many have called but the chosen is you translate Whatever you want shawty I'll give it to you translate Your world is my world translate And my fight is your fight translate My breath is your breath translate When you're hurt and now you're my translate One love translate My one heart translate My one life for sure translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
Let me tell you One Time translate (girl I love, girl I love you) translate I'ma tell you One Time translate (girl I love, girl I love you) translate And I'ma your one guy translate You'll be my number one girl translate Always makin' time for you translate I'ma tell you One Time translate (girl I love, girl I love you) translate I'ma tell you One Time translate (girl I love, girl I love you) translate Shawty right there translate She's got everything I need translate And I'ma tell her One Time translate (One Time, One Time) translate Give you everything you need translate Down to my last dime translate She makes me happy translate I know where I'll be translate Right by her side cause translate She is the one for me translate And girl you're my one love translate

My one heart my one life for sure translate Let me tell you One Time translate (girl I love, girl I love you) translate I'ma tell you One Time translate (girl I love, girl I love you) translate And I'll be your one, guy translate You'll be my number one, girl translate always makin' time for you translate I'm a tell you One Time translate (One Time) translate I'm a tell you One Time translate (One Time) translate Me plus you translate (I'ma tell you One Time) translate Me plus you translate (One Time, I'ma tell you One Time) translate Me plus you translate (One Time, I'ma tell you One Time) translate One Time (One Time) translate One Time translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه