متن آهنگ Born to Be Somebody از Justin Bieber

👁 ٨١There's a dream in my soul translate

a fire that's deep inside me translate

There's a me no one knows translate

waiting to be set free. translate

I'm gonna see that day translate

I can feel it translate

I can taste it translate

Change is coming my way translate

I was Born to Be Somebody translate

Ain't nothing that's ever gonna stop me translate

I'll light up the sky like lighting translate

I'm gonna rise above translate

show 'em what I'm made of translate

I was Born to Be Somebody translate

I was born to be translate

and this world will belong to me translate

This life can kick you around translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

(woah) translate

this world can make you feel small translate

(woah) translate

They will not keep my down translate

(woah) translate

I was born to stand tall. translate

I'm goin' all the way. translate

I can feel it, I believe it. translate

I'm here, I'm *** to stay. translate

I was Born to Be Somebody. translate

Ain't nothing that's ever gonna stop me. translate

I'll light up the sky like lighting translate

I'm gonna rise above translate

show 'em what I'm made of translate

I was Born to Be Somebody translate

I was born to be translate

and this world will belong to me. translate

متن آهنگ Born to Be Somebody از Justin Bieber

Feel it translate

believe it translate

dream it translate

be it. translate

I was Born to Be Somebody. translateAin't nothing that's ever gonna stop me. translate

I'll light up the sky like lighting translate

I'm gonna rise above translate

show 'em what I'm made of translate

I was Born to Be Somebody translate

I was born to be translate

and this world will belong to me. translate

Oh, oh translate

oh, oh. translate

And this world will belong to me. translate

Ye-ah, ye-ah, ohh... translate

And this world will belong to me. translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background