تصویر آهنگ Everyday Normal Guy 2 از Jon Lajoie

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Everyday Normal Guy 2 از Jon Lajoie

👁 ٢٦٢٦٨
امتیاز ٨.٣ از ٢١ نظرYou want some more of this, bitch? تو یکم بیشتر از این میخای جنده؟

Back in the heezy... We could do this all year long برگرد به گمنامي …تمام طول سال ميتونيم اينو انجام بديم .

(I'm just a regular everyday normal motherfucker) آره مادر جنده، من فقط یه آدم عادی و معمولی م

I told you in the first song, I'll tell you in another اينو تو آهنگ اول بت گفتم ، تو بعديم بت خواهم گفت.

(I'm just a regular everyday normal motherfucker) آره مادر جنده، من فقط یه آدم عادی و معمولی م

I don't have a girlfriend, my hand's my only lover دوست دختر ندارم ، دستم تنها معشوقمه .

(I'm just a regular everyday normal motherfucker) آره مادر جنده، من فقط یه آدم عادی و معمولی م

One night a week my mom likes to cook me supper یک شب در هفته مادرم دوست دارد برای من شام درست کند

(I'm just a regular everyday normal motherfucker) آره مادر جنده، من فقط یه آدم عادی و معمولی م

And Michael Keaton was my favorite Batman و مایکل کیتون بت من مورد علاقه من بود

I was walking down the street just the other day مثل روزای دیگه داشتم تو خیابون راه میرفتم

I saw these two fine bitches, they were walking my way و این دوتا *** رو دیدم که داشتن با من تو یه راه میومدن

دانلود آهنگ Everyday Normal Guy 2 از Jon Lajoie

"Yo, what you girls doing tonight?" is what I wanted to say میخواستم بگم هی دخترا این وقت شب دارین چی کار میکنین

But suddenly I panicked, my voice started to shake اما یهو وحشت کردمو صدام شروع به لرزیدن کرد

So I put my head down, and I just walked away پس سرمو انداختم پایین و راهمو ادامه دادم

I had a bus to catch anyway, it worked out great به هر حال مجبور شدم اتوبوسی بگیرم ، این عالی حلش کرد

Got on the bus, put my headphones on, and pressed play سوار اتوبوس شدم و هدفونمو روشن کردمو دکمه play رو فشار دادم

Sheryl Crow, James Blunt, and *** Ace of Bass شریل کرو، جیمز بلانت، و مادر لعنتی Ace of Bass

Yo, what can I say? It's just a day in my life خو چی میتونم بگم این فقط یه روز از زندگیمه

I'm up early in the morning, in bed early at night صبح زود پامیشمو شب هم زود میخوابم

To be productive at work, I got to be well rested برای اینکه سر کار پر انرژی باشم باید خوب استراحت کنم

Yeah, motherfucker, you heard what I just said آره لعنتی، شنیدی چی گفتم

(I'm just a regular everyday normal motherfucker) آره مادر جنده، من فقط یه آدم عادی و معمولی م

I don't like margarine, I much prefer the taste of butter من مارجاراین (نوعی شوکلات) دوست ندارم مزه کره رو ترجیح میدم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

(I'm just a regular everyday normal motherfucker) آره مادر جنده، من فقط یه آدم عادی و معمولی م

My favorite movies as a kid were Superman and Ghostbusters فیلم های مورد علاقم زمانی که بچه بودم سوپرمن و شکارچیان ارواح بود

(I'm just a regular everyday normal motherfucker) آره مادر جنده، من فقط یه آدم عادی و معمولی م

I have a hard time opening my eyes underwater واسم سخته چشامو زیر آب باز کنم

(I'm just a regular everyday normal motherfucker) آره مادر جنده، من فقط یه آدم عادی و معمولی م

And I'm not a huge Nicolas Cage fan و من طرفدار بزرگ نیکلاس کیج نیستم

I'm from a lower-middle class family من از یک خانواده از طبقه متوسط پایین هستم

Me and my brothers and sisters played hide-and-seek من و خواهر و برادرام قایم باشک بازی میکردیم

I have good memories from my childhood, bitch من از بچگی خاطرات خوبی دارم عوضی

My favorite toy was my *** firetruck, bitch اسباب بازی مورد علاقه من ماشین اتش نشانی بود، جنده

I used to play with that *** all day long تمام روز با اون مادر *** (ماشین اتش نشانی) بازی میکردم

Until I learned about *** from the Sears catalog تا زمانی که توی مجله سیٍرز در مورد *** یاد گرفتم

And then I played with my *** all day long و بعدش تمام روز رو من بازی کردم با یکی خودم مادر جنده

About ten times a day, man, all year long حدوده ده بار توی روز ،مرد، تمام سال این کارو میکردم

My favorite song, motherfucker, I don't like to admit it اهنگ مورد علاقه من ، مادرجنده، دوست ندارم اعتراف کنم

Is a Celine Dion Song from the movie Titanic آهنگ سلین دیون از فیلم تایتانیک است

(Every night in my dreams, I see you, I feel you) تمام شب در رویاهای من،تو رو میبینم،تو رو حس میکنم

Every time I hear that *** shit, a tear comes to my eye هر دفعه اون فاکینگ شت رو میشنوم گریه ام میگیره

Why the *** did Leonardo DiCaprio have to die برای چی دیکاپریو باید بمیره

Yo, I'm not afraid to say admit that I'm a sensitive guy اره من میترسم که اضافه کنم که یه آدم حساسم

Sticks and stones break my bones چوب ها و سنگ ها استخوان هایم را می شکنند

But it's the words that make me cry اما این کلمات هستند که مرا به گریه می اندازند

Like that time in grade three مثل ان زمان در کلاس سوم

متن آهنگ Everyday Normal Guy 2 از Jon Lajoie

When a girl called me Stupid Face وقتی یه دختر منو صورت احمقانه نامید

She really hurt me... Why'd she call me Stupid Face? اون واقعا منو ناراحت کرد چرا به من گفت صورت احمقانه

Is my face stupid? How's that even possible? صورت من احمقانه است ؟ اصلا این چطور میتونه ممکن باشه

A person could be stupid, but a face, that's impossible یه شخص می تونه احمق باشه ، اما یه چهره ، این غیر ممکن

Shit happens all the time, and you learn how to deal with it اتفاق ها هر دفعه نیوفتم و تو یاد میگیری چطوری باهاشون رفتار کنی

Regular everyday normal *** bullshit چرت و پرت های معمولی هر روز

(I'm just a regular everyday normal motherfucker) آره مادر جنده، من فقط یه آدم عادی و معمولی مWhen I get into a fight, I usually leave on a stretcher وقتی وارد دعوا می شوم، معمولاً با برانکارد بیرون می روم

(I'm just a regular everyday normal motherfucker) آره مادر جنده، من فقط یه آدم عادی و معمولی م

When I got nothing to say, I usually talk about the weather وقتی چیزی برای گفتن ندارم، معمولا در مورد آب و هوا صحبت می کنم

(I'm just a regular everyday normal motherfucker) آره مادر جنده، من فقط یه آدم عادی و معمولی م

I like the first Back to the Future, but the second one was better من اولین(فیلم) بازگشت به آینده رو دوست دارم ولی دومی(قسمت۲) بهتر بود

(I'm just a regular everyday normal motherfucker) آره مادر جنده، من فقط یه آدم عادی و معمولی م

I like red peppers better than the green ones من فلفل قرمز رو بیشتر از سبز دوست دارم

Ooh-hoo, saving up my money to go buy a new dishwasher اووهوو، پولمو پس انداز میکنم برای خریدن یه ماشین ظرفشور جدید

Mine broke about six months ago... Motherfucker مال من شش ماه پیش خراب شد... مادرجنده

Go, go, go, go, go shorty برو، برو، برو، برو، برو شورتی

It's your birthday تولدت است

Go party like it's your birthday برو جشن بگیر انگار تولدته

I wasn't invited, but it's okay من دعوت نشدم، اما مشکلی نیست

I'll just stay at home, and play some video games من فقط در خانه خواهم ماند ، و من چند بازی ویدیویی بازی می کنم

You want some of this, come and get it یزره از اینو میخوای،بیا بگیرش

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background